Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Pálení čarodějnic a zákon o požární ochraně

Dnešní podvečer bude na mnoha místech ve znamení pálení čarodějnic. Pálení čarodějnic nebo také tzv. Filipojakubská noc je starý lidový zvyk, při kterém se lidé v poslední dubnový večer scházeli a zapalovali ohně, které je měly ochránit před čarodějnicemi, které se v tuto noc slétaly na sabat, a také před dalšími zlými duchy a démony. A právě tradice zapalování ohňů každoročně 30. dubna přetrvala dodnes. Hasiči pravidelně v tento den varují před nebezpečími, která mohou nastat a upozorňují na povinnosti, které je nutné při tzv. pálení čarodějnic dodržet.

Povinnosti při pálení velkých ohňů vycházejí hned z několika zákonů. Hlavním a nejdůležitějším předpisem je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, podle kterého je každá fyzická osoba povinna si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Rodiče jsou pak povinni zajistit dohled nad svými dětmi, jakožto nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání.
Zvláštní povinnosti zákon o požární ochraně ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Ty musí při pořádání podobné akce stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, a to např.:
 • výběrem vhodného místa pro zapálení ohně s ohledem na jeho přístupnost pro případný zásah jednotek požární ochrany,
 • zajištěním dozoru po celou dobu od zapálení ohně až do jeho úplného uhašení k tomu způsobilými osobami,
 • zajištěním alespoň základních hasebních prostředků. 
Dále pak právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí podle § 5 zákona o požární ochraně konání akce předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru (HZS) kraje. HZS může pro konání akce stanovit další podmínky, případně celou akci zakázat. Při hlášení je třeba oznámit:
 • datum a čas zahájení a ukončení pálení,
 • přesné místo pálení,
 • pořádající organizaci a kontakt na konkrétní odpovědnou osobu,
 • druh pálení (co se bude spalovat),
 • přijatá opatření k zamezení vzniku požáru. 
Porušení této oznamovací povinnosti může být pokutováno až do výše 500 tisíc korun, při opakovaném porušení až do výše jednoho milionu korun.
Dalším zákonem, který řeší tuto problematiku, je zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. Podle něj je zakázáno rozdělávat otevřený oheň ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa.
Při výběru vhodného místa je třeba dbát i nařízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako např.:
 • oheň nesmí poškodit okolní dřeviny rostoucí mimo les,
 • je zakázáno rozdělávat oheň na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací,
 • je třeba chránit přírodní památky a např. u památných stromů dodržovat jejich ochranné pásmo.
Opomenout nelze ani zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, podle kterého lze v otevřených ohništích spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.