Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Převod vlastnického práva se vznikem služebnosti

Služebnost je jedním ze "staronových" pojmů, které do českého práva znovu zavedl nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Služebnost je typ věcného břemena ukládající pasivní povinnost vlastníka služebné věci něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. Asi nejčastějším případem služebnosti je užívání cesty vedoucí přes cizí pozemek. Expertní komise kanceláře pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen KANCL) nyní vydala stanovisko, podle kterého je převod vlastnického práva k věci se současným zřízením služebnosti k této věci jediným právním jednáním. Za předpokladu, že strany neujednaly úplatu za převod vlastnického práva, je i zřízení služebnosti bezúplatné.

Služebnost je v novém občanském zákoníku upravena v § 1257 až § 1302. Jde o povinnost vlastníka věci pasivně něco strpět (např. přecházení jiné osoby přes pozemek nebo čerpání vody na pozemku) nebo se zdržet nějaké činnosti (např. nezvyšovat svou stavbu, aby bránila výhledu sousedovi). Služebnost k věci, která je zapsána do veřejného seznamu, vzniká zápisem do tohoto seznamu, u ostatních věcí pak účinností smlouvy. Občanský zákoník rozlišuje služebnosti pozemkové a osobní. Mezi pozemkové služebnosti, kterým se zákoník konkrétně věnuje, patří služebnost inženýrské sítě, opora cizí stavby, právo na svod dešťové vody, služebnost stezky, průhonu a cesty a právo pastvy. Z osobních služebností jsou v zákoníku výslovně upraveny služebnosti užívacího práva (právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu a potřebu domácnosti), služebnosti požívacího práva (právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky) a služebnosti bytu resp. jeho užívání. Smlouvou lze pochopitelně zřídit i jiné služebnosti, které zákoník výslovně neuvádí.
Vlastník více pozemků může zatížit jeden z nich ve prospěch druhého, což se může ukázat jako praktické při následném převodu jednoho z pozemků na jinou osobu. Je také výslovně stanoveno, že pokud panující věc (např. pozemek) a služebnost k ní získá jedna osoba, služebnost tím nezaniká.

Expertní komisi KANCLu byla po vstupu nového občanského zákoníku v platnost předložena otázka, zda při převodu vlastnictví k určité věci se současným zřízením služebnosti k této převáděné věci, jde o dvě různá právní jednání, nebo pouze jediné, a to jednání úplatné či bezúplatné. Podle expertů nejde o dvě různá právní jednání, ale převodce na nabyvatele převádí vlastnické právo k věci v neúplné podobě, a to vyjma oprávnění, která odpovídají právům ze zřízené služebnosti. Pokud tedy smluvní strany např. při darování neujednají žádné další plnění, půjde o jediné bezúplatné právní jednání.  Za převod služebnosti nelze tedy žádné další plnění požadovat. Bezúplatné převody vlastnického práva k věci se současným zřízením služebnosti také nelze považovat za směnu. Nejde tedy o převod vlastnictví k věci oplátkou za zřízení nebo převod služebnosti. Plné znění stanoviska KANCLu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.