Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Oprávněný a neoprávněný podnikatel

Expertní skupina pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen KANCL) vydala stanovisko k pojmu podnikatel podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Podle expertů KANCLu nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, i když je zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele podle § 420 odst. 1 nového občanského zákoníku.

Podnikání je v § 420 odst. 1 nového občanského zákoníku definováno jako samostatná výdělečná činnost vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Osoba, která takovou činnost vykonává, je považována se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
Podle § 420 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely ochrany spotřebitele považuje za podnikatele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podle expertní skupiny není podnikání v novém občanském zákoníku vázáno na dovolenost, tj. na to, že ten, kdo podniká, má k podnikání příslušné podnikatelské oprávnění, je-li vyžadováno. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. stanoví, že ten, kdo podniká ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku je podnikatelem bez ohledu na to, zda potřebné podnikatelské oprávnění má či zda k dané činnosti žádné podnikatelské oprávnění potřeba není. Za podnikání pochopitelně nemohou být považovány činnosti, které jsou zcela zakázány, jako např. obchodování s lidmi nebo drogami.

V neposlední řadě je třeba přihlédnout k ustanovení § 5 odst. 1 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., které říká, že "kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži." Z toho plyne, že kdo se prohlásí za podnikatele, má v právním styku obecně nebo jen v konkrétním vztahu postavení podnikatele, i kdyby jím jinak nebyl. 
Ze všech výše uvedených důvodů vydala expertní skupina KANCL následující stanovisko:

Stanovisko: 
„Nový občanský zákoník nečiní rozdíl mezi oprávněným a neoprávněným podnikatelem. Podnikatel podnikající bez podnikatelského oprávnění, je-li zákonem vyžadováno, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele podle § 420 odst. 1 NOZ.“

Úplné znění výkladového stanoviska KANCL k pojmu "podnikatel" najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.