Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NS: Výklad pojmu "množství větší než malé"

V rámci sjednocující soudní praxe zveřejnil včera Nejvyšší soud stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a jedů. Až do loňského srpna upravovala hraniční hodnoty příloha nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterou ale zrušil Ústavní soud. Nejvyšší soud proto vydal stanovisko trestního kolegia, kterým stanovuje, jaké množství drog má policie a justice považovat za větší než malé. Držení takového množství již je trestným činem. I množství stanovené nově Nejvyšším soudem je ale pouze orientační, protože vždy je třeba zohlednit další okolnosti.

Příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterou bylo pro účely trestního zákoníku stanoveno množství větší než malé u omamných a psychotropních látek, byla zrušena nálezem Ústavního soudu č. 259/2013 Sb. ke dni 23. 8. 2013 (psali jsme zde). Nejvyšší soud včera zveřejnil rozsudek z 13. 3. 2014, jehož cílem je sjednotit rozhodovací činnost soudu a judikaturu v otázce výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících. Stanovisko obsahuje právní věty závazné pro rozhodování soudů nižší instance a také tabulku, kterou pro jednotlivé drogy stanovuje orientační množství, jež je považováno za větší než malé, a zároveň hraniční hodnotu účinné látky v konkrétní droze. Účinná látka je v tabulce uvedena ve formě volné báze a případně také ve formě soli. Aby bylo držení drogy považováno za trestný čin, musí být překročeny oba limity současně. Např. u marihuany bude trestné držení více než 10 g konopné sušiny, která ale zároveň musí obsahovat více než 1 g účinné látky THC.
Oproti hodnotám uvedeným ve zrušené příloze nařízení vlády č. 467/2009 Sb. jsou některé hodnoty v nové tabulce Nejvyššího soudu mírně přísnější. Příklady s porovnáním uvádíme v následující tabulce.

Drogamnožství větší než malé
podle zrušené přílohy nařízení č. 467/2009 Sb.podle nové tabulky Nejvyššího soudu
marihuanavíce než 15 g sušinyvíce než 10 g sušiny
pervitinvíce než 2 gvíce než 1,5 g
heroinvíce než 1,5 gvíce než 1,5 g
kokainvíce než 1 gvíce než 1 g
extázevíce než 4 tabletyvíce než 4 tablety

Právní věty vyplývající ze Stanoviska Nejvyššího soudu k výkladu pojmu „množství větší než malé“ u omamných a psychotropních látek a přípravků je obsahujících a jedů (§ 283, § 284, § 285 tr. zákoníku):

I. Pro naplnění znaku spočívajícího v přechovávání pro vlastní potřebu ve smyslu § 284 odst. 1, 2 tr. zákoníku postačí po formální stránce jakýkoliv způsob držení omamné nebo psychotropní látky či jedu bez povolení pro sebe, aniž by ji pachatel musel mít přímo při sobě. Přechováváním „pro vlastní potřebu“ se rozumí určení takové látky pro osobní spotřebu, tedy výhradně pro pachatele tohoto trestného činu a nikoho jiného. Musí však jít o držení takové látky v množství převyšujícím dávku potřebnou pro držitele (podle stupně jeho závislosti), neboť držení jen jedné dávky konzumentem drog před jejím použitím není přechováváním, ale jen tzv. spotřební držbou.
Za „množství větší než malé“ ve smyslu § 284 odst. 1, 2 tr. zákoníku je třeba obecně považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek – převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta.

Orientační hodnoty určující „množství větší než malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny v příloze k tomuto stanovisku. Při závěru o naplnění uvedeného znaku je třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele. 

II. U látek uvedených v § 1 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb., a v příloze č. 1 k tomuto vládnímu nařízení se za „množství větší než malé“ pokládá takové množství jedu, které na základě současných vědeckých poznatků může po jednorázovém nebo opakovaném podání způsobit poškození zdraví.

III. Pokud množství omamné a psychotropní látky u pachatele, který přechovával takovou látku pro vlastní potřebu, nedosáhne „množství většího než malého“, půjde při splnění ostatních zákonných znaků o přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť neoprávněně přechovával v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.

Plný text Stanoviska Nejvyššího soudu včetně kompletní tabulky s mezními hodnotami najdete zde.

Zdroj: www.nssoud.cz

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.