Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - shrnutí

Dnešek, tedy 1. duben 2014, je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2013. V článku vám přinášíme shrnutí našeho krátkého seriálu, v němž jsme se snažili upozornit zejména na letošní změny a novinky týkající se podání daňových přiznání.

Přiznání k dani z příjmů stručně krok za krokem:

1. Sečtěte všechny své příjmy
Obecně platí, že do přiznání musíte zahrnout veškeré příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky nebo příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Podrobné definice těchto příjmů najdete v § 6 a v § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Je třeba si dát pozor na to, že některé příjmy se pro účel daně za příjem vůbec nepovažují, jde například o náhrady cestovních výdajů. V § 4 zákona jsou pak výslovně uvedeny příjmy, které jsou od daně osvobozeny, jako například příjmy z prodeje domu nebo bytu, ve kterém jste bydleli alespoň 2 roky, náhrady škod od pojišťoven nebo ceny z veřejných soutěží do výše 10 000 korun. Dalšími příjmy, které musíte v přiznání uvést, jsou příjmy z pronájmu podle § 9, příjmy z kapitálového majetku podle § 8 a některé další příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.

2. Odečtěte veškeré výdaje
Od součtu všech příjmů odečteme veškeré výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 zákona o daních z příjmů. Veškeré výdaje je ale třeba řádně doložit, to znamená archivovat veškeré faktury a doklady o nákupech zboží nebo služeb. Druhou možností je použití výdajových paušálů pro podnikatele. Paušál už zahrnuje veškeré výdaje včetně odpisů, zdravotního i sociálního pojištění. Při použití paušálu již tedy nelze uplatnit žádné další výdaje. Pozor také na novou skutečnost, že ve většině případů nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušálním výdajům jsme se podrobně věnovali v tomto článku.

3. Snižte si základ daně
Vypočtený rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří základ daně, ten si však lze ještě snížit tzv. odečitatelnými položkami. V zákoně o daních z příjmů jsou tyto položky nazývány buď nezdanitelnou částí základu daně (§ 15), položkami snižujícími základ daně (§ 20) nebo položkami odečitatelnými od základu daně (§ 34). Jejich přehled jsme uvedli v tomto článku.

4. Vypočtěte daň
Od 1. 1. 2008 se v ČR používá lineární sazba daně, to znamená, že všechny fyzické osoby odvádí na dani ze svých příjmů stejné procento. Daň ze základu daně sníženého o příslušné odčitatelné položky činí podle § 16 zákona 15 %. Letošní novinkou, která by ale měla trvat jen do konce roku 2015, je tzv. solidární zvýšení daně podle § 16a. Solidární daň ve výši 7 % se týká poplatníků, jejichž roční hrubý příjem je vyšší než 48násobek průměrné mzdy, tedy vyšší než 1 242 432 Kč. Daní se přitom jen částka, která je nad tímto 48 násobkem průměrné mzdy. O solidární dani jsme psali v samostatném článku.

5. Uplatněte slevy na dani
Ani vypočtená 15 % daň nemusí být ještě konečnou částkou, kterou odvedete finančnímu úřadu. Od daně lze ještě odečíst různé slevy na dani. V zákoně o daních z příjmů jsou slevy popsány v § 35 až § 35d, my jsme o nich informovali v jednom z článků našeho malého daňového seriálu.

6. Podejte daňové přiznání
Daňové přiznání za rok 2013 je třeba podat nejpozději 1. dubna 2014. Rozhodující je razítko s datem podání například na poště, nikoliv den doručení na finanční úřad. I letos máte možnost vyplnit a podat přiznání elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. To můžete v krajním případě učinit i těsně před půlnocí 1. dubna. Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“.
Pokud zodpovědnost za vaše daňové přiznání převzal daňový poradce, máte povinnost oznámit tuto skutečnost do 1. dubna finančnímu úřadu. Daňové přiznání zpracované daňovým poradcem, musí být podáno nejpozději 1. července 2014. Pokud finančnímu úřadu nepředložíte do začátku dubna doklad o udělení plné moci poradci nebo sami nepodáte daňové přiznání, hrozí vám penále.
Pokud jste na zálohách na daň zaplatili víc, než jste měli, máte nárok na vrácení přeplatku. Na konci daňového přiznání najdete speciální kolonku, ve které o vrácení přeplatku musíte výslovně požádat. Přeplatek by vám finanční úřad měl vrátit do 30 dnů (psali jsme zde).

7. Zaplaťte daň včas
Daň se podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pokládá za uhrazenou až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Proto je třeba počítat i s časem, který peněžní ústavy potřebují na převedení příslušné částky. Úrok z prodlení se ale podle podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti (psali jsme zde). Letos je tedy tímto hraničním datem, od kterého se při nezaplacení daně počítají úroky z prodlení, úterý 8. dubna 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.