Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zelené karty budou nahrazeny kartami zaměstnaneckými

Včera vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2014 Sb. novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Novela zavádí tzv. zaměstnaneckou kartu pro cizince, která nahradí zelenou kartu a povolení k pobytu nad devadesát dní. Předpis začne platit 24. června 2014.

Hlavním cílem novely bylo implementovat do českého práva evropskou směrnici č. 2011/98/EU, o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Směrnice měla být do našeho právního řádu transponována už do 25. prosince 2013.
Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na našem území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Zaměstnanecká karta bude mít tedy tzv. duální charakter, cizinci tak nebudou muset žádat zvlášť o pracovní povolení a o povolení k pobytu, ale podají pouze jednu žádost.
Zelené karty, které nyní slouží jako povolení k pobytu za účelem zaměstnání, budou zrušeny. Stávající zelené karty, které už byly vydány, zůstávají v platnosti po dobu v ní uvedenou a ode dne nabytí účinnosti novely se budou považovat za zaměstnanecké karty. Modrá karta, která slouží k zaměstnání vysoce kvalifikovaných cizinců v ČR, zůstane v platnosti.
Zaměstnanecká karta se bude vydávat na dobu, na kterou bude uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle pak na dobu dvou let. Žádost o vydání zaměstnanecké karty se bude podávat na zastupitelském úřadu.
K žádosti o vydání zaměstnanecké karty bude muset cizinec přiložit cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání. Podrobné informace o náležitostech k žádosti o zaměstnaneckou kartu jsou uvedeny v novelizovaném § 42h zákona č. 326/1999 Sb.

Novela mění i další související zákony, a to:
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,
- zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace,
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhlášku č. 29/2013 Sb., o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, novela zrušuje.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.