Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Označování obchodních listin

Povinnost uvádět na obchodních listinách určité údaje byla až do konce roku 2013 dána ustanovením § 13a dnes již zrušeného obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Nově je tato povinnost upravena v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Všichni podnikatelé musí na obchodních listinách a nově také na webových stránkách uvádět údaje o svém jménu a sídlu. Zákon ale stanoví i další povinné údaje.

Podle § 435 nového občanského zákoníku musí každý podnikatel uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Pokud tedy podnikatel má internetové stránky, musí jméno a sídlo uvádět i na nich. Dále pak podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku musí na obchodní listině uvést také údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky. Podobně podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku. Pokud podnikatel není zapsaný ve veřejném rejstříku, uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten. Na obchodních listinách je tedy třeba uvádět i údaje o zápisech do živnostenského rejstříku, seznamu advokátů nebo znalců, apod. Obchodními listinami se rozumí listiny používané v obchodním styku, zejména tedy objednávky, faktury, obchodní dopisy a smlouvy.
Podnikatel pochopitelně může na obchodních listinách a internetových stránkách uvádět i další údaje, pak ale takové údaje nesmí vyvolat klamavý dojem. Například pokud společnost chce uvádět na obchodních listinách také údaj o svém základním kapitálu, pak podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, musí uvádět pouze upsané a splacené části základního kapitálu.
Povinnost mít internetové stránky má podle § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pouze akciová společnost. Na internetových stránkách musí akciové společnosti zveřejnit všechny údaje, které musí ze zákona uvádět na obchodních listinách. Jiné společnosti nemusí internetové stránky povinně zřizovat, pokud si je ale zřídí společnost s ručením omezeným, vztahuje se na ni ustanovení o povinném uvádění některých údajů stejně jako na akciovou společnost.
Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli podle § 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložena pokuta až do výše 50 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.