Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové zákony vyšly ve Sbírce

Ve Sbírce zákonů dnes vyšlo všech osm novel, které v druhé polovině dubna schválil Senát. Prezident podepsal všech 8 nových zákonů najednou dne 25. března 2014. Všechny nové zákony tak už mají svá čísla a většina z nich také dnešním dnem nabyla účinnosti.

Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Novela zákona o archivnictví řeší zejména  problémy soukromých spisoven. V Poslanecké sněmovně byl do vládní předlohy přidán  pozměňovací návrh kontrolního výboru, díky kterému už některé firemní dokumenty nebudou archiváliemi podle zákona. Novela č. 56/2014 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 7. dubna 2014.

Zákon č. 57/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
Novou úpravou zákona o evropské občanské iniciativě získává Ministerstvo vnitra pravomoc k ověřování některých osobních dat signatářů evropské občanské iniciativy. Jde o data narození a údaje o státní příslušnosti, které bude smět ministerstvo ověřovat v registru obyvatel. Novela č. 57/2014 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 7. dubna 2014.

Zákon č. 58/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Díky novele bude možné zveřejnit výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR současně s ukončením hlasování v celé EU. Evropské volby se budou konat letos 23. a 24. května, v některých zemích se ale bude hlasovat ještě v neděli 25. května 2014. Novela č. 58/2014 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy 7. dubna 2014.

Zákon č. 59/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
Novelou se upravují hranice 13 senátních volebních obvodů z důvodu úbytku nebo nárůstu počtu obyvatel v některých obvodech. Podle § 59 zákona o volbách do Parlamentu se území volebních obvodů změní v případě, že počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 procent oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Podle údajů Českého statistického úřadu byl k 1. lednu 2013 počet obyvatel České republiky 10 516 125. Průměrný počet obyvatel na 1 volební obvod tak činí 129 829. Dolní hranice počtu obyvatel stanovená 15tiprocentní odchylkou k průměrnému počtu obyvatel na 1 volební obvod je 110 355, horní hranice je stanovena na 149 303 obyvatel.
Důvod pro změnu území nastal u volebních obvodů č. 16 Sídlo: Beroun, č. 18 Sídlo: Příbram, č. 28 Sídlo: Mělník, č. 29 Sídlo: Litoměřice a č. 41 Sídlo: Benešov, u kterých vzrostl počet obyvatel nad zákonem stanovený koeficient. U volebních obvodů č. 27 Sídlo: Praha 1 a č. 75 Sídlo: Karviná počet obyvatel naopak poklesl pod zákonem stanovený koeficient. Kromě změny území u výše uvedených obvodů je nezbytná také úprava některých sousedících volebních obvodů, konkrétně volebního obvodu č. 25 Sídlo: Praha 6, č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem, č. 36 Sídlo: Česká Lípa, č. 40 Sídlo: Kutná Hora a č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek.
Poslanci ve Sněmovně zákon schvalovali již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Důvodem bylo umožnit přípravu na volby, které proběhnou na podzim letošního roku, již v nově vymezených volebních obvodech. Novela č. 59/2014 Sb. začne platit od 1. června 2014.

Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Novela má zejména usnadnit tzv. přeshraniční péči. Podle vládní novely budou mít čeští občané stejně jako jiní občané EU možnost podstoupit plánovanou operaci v cizině. Až na výjimečné případy nebudou muset ani žádat pojišťovnu o souhlas, operaci pak pojišťovna uhradí v českých cenách. Při projednávání novely ve Sněmovně se do ní poslanci KSČM pokusili přidat zrušení všech poplatků ve zdravotnictví, jejich návrh ale neprošel. Zákon č. 60/2014 Sb. nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 22. dubna 2014, s výjimkou jednoho ustanovení, které nabude účinnosti až dnem 1. ledna 2015.

Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, tzv. chemického zákona
Také tento předpis byl při projednávání ve Sněmovně schválen zrychleně již v prvním čtení, protože je třeba uvést českou legislativu do souladu s předpisy EU ve stanoveném termínu. Norma omezí užívání fosforečnanů v pracích prostředcích a prostředcích pro automatické myčky nádobí. Zavádí povinnost, aby povrchově aktivní látky nebo detergenty obsahující povrchově aktivní látky, byly při svém uvedení na trh v souladu s kritérii biologické rozložitelnosti. Velký dopad ale novela pro spotřebitele mít nebude, protože většina prostředků, které se na trhu objevují, již splňuje stanovené limity obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu i požadavky na jejich biologickou rozložitelnost. Novela č. 61/2014 Sb. začala platit dnem vyhlášení, tedy 7. dubna 2014, s výjimkou některých bodů, které nabudou účinnosti 1. července 2014.

Zákon č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Podle novely budou výrobci do roku 2016 povinni recyklovat 75 % papírových a skleněných obalů, 45 % plastových, 55 % kovových a 15 % dřevěných obalů. Poslanci ve Sněmovně příslušná procenta oproti původnímu vládnímu návrhu mírně navýšili, výbor pro životní prostředí ale požadoval, aby cíle pro recyklaci všech druhů obalů byly ještě o 5 % vyšší, než nakonec poslanci schválili. Zákon č. 62/2014 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tedy 7. dubna 2014.

Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Rozsáhlou novelou se v souvislosti s přijetím nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, tzv. kontrolní řádu, mění téměř 70 zákonů. V zákonech jsou např. rušena zvláštní ustanovení, která jsou nahrazena ustanoveními přímo v kontrolním řádu. Výhradně technická novela tak odstraňuje duplicitní úpravy a také některé výkladové nejasnosti a nepřesnosti. Zákon č. 64/2014 Sb. nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. května 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.