Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daňový řád

1. ledna 2011 vstoupí v platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí dosud používaný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jde o zcela nový procesní zákon, jehož přípravy začaly již v roce 2000 a po více než osmileté práci byl v roce 2009 zveřejněn ve Sbírce zákonů. Vyhlášen byl navíc s delší legisvakanční lhůtou, takže platit začne až od 1. 1. 2011. Tímto úvodním článkem zahajujeme malý seriál, ve kterém se vám pokusíme přiblížit jednotlivé změny obsažené v novém daňovém řádu.

Daňový řád se představuje
Daňový řád se stejně jako dosavadní zákon o správě daní a poplatků netýká samotné výše daní, ale upravuje procesní pravidla pro jejich výběr. Řeší také práva poplatníků a finančních úřadů či případné daňové spory.
Daňový řád zohledňuje rozhodnutí českých i evropských soudů a přihlíží k poznatkům z právní praxe v oblasti daní. Hlavním cílem při vytváření zcela nového zákona byla především jeho srozumitelnost a přehlednost. Daňový řád má šest částí, z nichž některé se ještě dále člení na hlavy, díly a oddíly, celkový počet paragrafů je 266. Jednotlivé pojmy jsou zde vymezeny jasněji a v souladu s ostatními právními předpisy jako např. s občanským zákoníkem.
Při vytváření nového zákona bylo přihlédnuto k postupující elektronizaci daňové správy i k novým pravidlům pro doručování. Nově byla zavedena povinnost odůvodňovat každé rozhodnutí a také nová přesná pravidla, která mají zabránit zbytečnému opakování daňových kontrol. V daňovém řádu jsou jasně vymezeny veškeré pravomoci správce daně. Zákon také přináší nové pojetí daňové exekuce, při které bude nutné dbát na to, aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúměrné k výši vymáhaného nedoplatku.
Daňový řád zavádí některé zcela nové termíny, některé pojmy již známé ze zákona o správě daní a poplatků definuje nově a některé zcela vypouští.
Podle § 1 daňového řádu je jeho cílem správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady, nikoliv tedy pouhé zamezení případným daňovým únikům.

Některé nové pojmy v daňovém řádu:
  • Daňové tvrzení - dříve daňové přiznání
  • Úřední osoba - dříve pracovník správce daně
  • Atrakce - převzetí řízení nadřízeným správce daně
  • Poradce - daňový poradce nebo advokát
  • Odborný konzultant - osoba, kterou si může daňový subjekt nebo jeho zástupce přizvat k jednání
  • Spis - složka, do které se zakládají písemnosti, obrazové či zvukové záznamy týkající se práv a povinností daňového subjektu
  • Nicotnost rozhodnutí - dříve instrument o neplatnosti rozhodnutí
Související články:
Daňový řád – atrakce a delegace
Změna daňového řádu a některých souvisejících zákonů

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.