Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nemocenská u OSVČ od 1. 1. 2011

V tzv. úsporném balíčku, který už byl schválen Sněmovnou, Senátem a podepsán prezidentem, jsou obsaženy také změny týkající se nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Jde o změny poměrně výrazné a důležité, samotný výpočet výše poskytovaných dávek se sice nemění, ale pro OSVČ končí spekulativní navyšování plateb na nemocenské pojištění. Dosud bylo možné, aby si OSVČ krátkodobým navýšením plateb zajistila výhodné nemocenské nebo výrazně vyšší mateřskou. Změny platné od 1. 1. 2011 ale výhodnost takového konání ruší.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, a který v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákonů, mimo jiné novelizuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. A právě změny ve výše uvedených zákonech se dotýkají i osob samostatně výdělečně činných a jejich způsobu účasti na nemocenském pojištění.
Tou nejdůležitější změnou, od které se vše odvíjí, je věta, která se přidává do § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a která říká:
"Pokud byla osoba samostatně výdělečně činná účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po část kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost."
Toto ustanovení totiž ve svém důsledku znamená, že vždy, když si OSVČ bude ze své samostatně výdělečné činnosti platit nemocenské pojištění, bude tato činnost pokládána za hlavní, a tudíž se z ní musí platit i zálohy na důchodové pojištění. A to bez ohledu na to, zda je dotyčná osoba zaměstnaná, studuje nebo pobírá důchod. Nemocenské zůstává pro OSVČ i od 1. 1. 2011 dobrovolné, ale je třeba počítat s tím, že pokud se OSVČ rozhodne pro jeho platbu, znamená to zároveň povinnost platit důchodové pojištění ve výši 29,2 % ze stejného vyměřovacího základu.
Pokud by si tedy někdo chtěl z důvodu předvídatelné sociální události (nemoc či mateřství) navýšit platby nemocenského na maximum (3415 Kč) v očekávání vyšších dávek, musel by zároveň platit odpovídající zálohy na důchodové pojištění, které by při maximálním vyměřovacím základu činily 43346 Kč měsíčně. Maximální výše mateřské přitom bude činit 28890 Kč, u nemocenského jde o ještě nižší částku. Spekulativní navyšování plateb nemocenského se tedy od ledna 2011 opravdu nevyplatí.

Další změny v nemocenském pojištění OSVČ:
  • Nemocenské pojištění vzniká na základě přihlášky, ale od začátku roku 2011 nikoliv zpětně (dosud bylo možné přihlásit se zpětně k nemocenskému pojištění do 8 dnů ode dne zahájení činnosti).
  • Výši pojistného si OSVČ i nadále stanoví sama, minimální měsíční základ pro výpočet pojistného je 4000 Kč, maximální vyměřovací základ bude příští rok 1781280 Kč, což odpovídá měsíční částce 148440 Kč. Výši měsíčního základu lze libovolně měnit i bez oznámení Správě sociálního zabezpečení, nikoliv však zpětně.
  • Sazba nemocenského pojištění se od 1. 1. 2011 zvyšuje z 1,4 % na 2,3 % měsíčního vyměřovacího základu. Minimální platba bude tedy od ledna 2011 činit 92 Kč, maximální pak 3415 Kč.
  • Nemocenská bude OSVČ od počátku roku 2011 vyplácena až od 22. dne pracovní neschopnosti (dosud byla vyplácena od 15. dne).
Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.