Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o účetnictví

Začátkem listopadu schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o účetnictví, jejímž cílem je především zapracovat do českého právního řádu dva evropské předpisy. Pokud předpis schválí Senát a podepíše prezident, začne platit 1. ledna 2011.

Cílem novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je především transponovat do českého právního řádu evropskou směrnici č. 2009/49/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 78/660/EHS a č. 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a nařízení č. 1606/2002/ES, o uplatňování mezinárodních účetních standardů. Novela také zjednodušuje vedení účetnictví pro malé nepodnikatelské jednotky.

Nejdůležitější změny zákona o účetnictví v bodech:
  • Mateřská společnost, která ovládá pouze nevýznamné dceřiné společnosti, nebude muset sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.
  • Účetní jednotky, které jsou součástí konsolidačního celku, budou moci používat při sestavování účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. 
  • Novela umožňuje společnostem, jejichž cenné papíry přestaly být obchodovány na veřejných trzích a které mají povinnost účtovat a sestavovat účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů, neměnit na „dočasné období“ systém vedení účetnictví. 
  • Sankce za protiprávní jednání ve vedení účetnictví budou rozšířeny i na účetní jednotky, které mají zásadním způsobem podhodnocena aktiva, ze kterých se tyto sankce vypočítávají.
  • Zahraničním fyzickým osobám, které podnikají na území České republiky, novela umožňuje vést účetnictví za stejných podmínek jako českým fyzickým osobám. 
  • Návrh zákona také snižuje administrativu některým vybraným účetním jednotkám, a to zvláště malým obcím. Sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích budou povinny jenom účetní jednotky, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období dosáhnou zároveň 40 milionů celkových aktiv a 80 milionů čistého obratu.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.