Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Výpověď z nájmu podle § 2287

Expertní skupina pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen KANCL) vydala stanovisko k případům, kdy nájem z bytu vypovídá nájemce, protože se na jeho straně okolnosti změnily natolik, že po něm nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Pro tento případ však zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, nestanovuje délku výpovědní lhůty. Mezeru v zákoně tak doplňuje právě KANCL svým odborným stanoviskem.

Podle ustanovení § 2287 občanského zákoníku může nájemce vypovědět nájem bytu, nebo nájem domu, sjednaný na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Taková situace může nastat např., ztratí-li nájemce práci a novou nalezne až v místě, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět. Toto ustanovení však postrádá pravidla o délce výpovědní doby, což představuje mezeru v zákoně.
Nejjednodušší pochopitelně je stanovit výpovědní dobu přímo pro tento případ v nájemní smlouvě. Případně je možné nájemní smlouvou ujednat, že nastane-li taková situace, je možné podat výpověď bez výpovědní doby. Jak ale postupovat, pokud nájemní smlouva takové případy neošetřuje?
Nový občanský zákoník jednoznačně počítá s možností výpovědi bez výslovného sjednání výpovědní doby, počítá s výpovědní dobou, avšak nestanoví její délku. Expertní skupina se shodla, že tento případ je proto nutné řešit použitím analogie, tedy postupem, s nímž zákon počítá v ustanovení § 10 odst. 1. Pro vyplnění této mezery má být nalezeno takové ustanovení, které se týká právního případu, jež je co do svého obsahu a účelu nejbližší situaci, která vznikne uplatněním ustanovení § 2287. Nový občanský zákoník nejčastěji stanovuje výpovědní dobu v délce tří měsíců. Pro tento konkrétní posuzovaný případ je co do obsahu a účelu nejbližší úprava § 2231 odst. 1 pro nájem nemovité věci sjednaný na dobu neurčitou, tj. výpovědní doba tříměsíční.

Stanovisko:
Při vypovězení nájmu bytu, nebo domu sjednaného na dobu určitou nájemcem z důvodu uvedeného v ustanovení § 2287 OZ se analogicky uplatní tříměsíční výpovědní doba stanovená v § 2231 odst. 1 OZ pro nájem nemovité věci sjednaný na dobu neurčitou.
 
Výkladová stanoviska KANCL k novému občanskému zákoníku najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.