Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v pracovním právu od 1. 1. 2011

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, novelizuje i zákoník práce a zákon o zaměstnanosti. Předpis, který je součástí tzv. úsporného balíčku, schválila Poslanecká sněmovna i Senát ve stavu legislativní nouze, 23. listopadu 2010 k němu připojil svůj podpis i prezident.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Původní návrh novely zákoníku práce obsahoval rozsáhlé změny v oblasti pracovního poměru na dobu určitou, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr i v oblasti výše odstupného. Odborná veřejnost se však proti těmto změnám ohradila s tím, že žádné úspory státnímu rozpočtu nepřinesou, a proto od nich vláda prozatím upustila.
Úpravy týkající se odměňování zaměstnanců ve státní a veřejné správě, proti kterým protestují odbory, však v návrhu zákona zůstaly. Novela umožňuje vládě při vytváření platových tarifních tabulek stanovit libovolný počet platových stupňů, nebude jich tedy muset být přesně dvanáct jako doposud. Šestnáct platových tříd zůstane zachováno. Vláda bude mít také nově možnost stanovit nařízením okruh zaměstnanců, se kterými bude možné sjednat smluvní plat mimo platové třídy i platové stupně. Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, bude projednána vládou na jednom z jejich příštích zasedání.
Návrh zákona také stanovuje povinnost uzavřít dohodu o provedení práce v písemné formě, jako je tomu u dohody o pracovní činnosti. Cílem tohoto opatření je především omezit tzv. „práci na černo“.
Další změny se týkají proplácení náhrady mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnavatel bude muset v případě nemoci zaměstnance platit náhradu mzdy o týden déle než doposud, až do 21. dne nemoci. Toto pravidlo se zavádí pouze na následující tři roky. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Nejvýznamnější změny v zákoně se týkají podpory v nezaměstnanosti. Od příštího roku si lidé nebudou moci k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat. Ke snížení podpory dojde v případě, že dá pracovník sám výpověď nebo ukončí pracovní poměr dohodou. Podpora v nezaměstnanosti se od ledna pozdrží tomu, kdo dostane od svého bývalého zaměstnavatele odstupné. Novela také zavádí tzv. překlenovací příspěvek na podporu nezaměstnaným, kteří se rozhodnou podnikat. O podpoře v nezaměstnanosti jsme informovali v samostatném článku.
Novela přináší také některé změny pracovním agenturám. Zavádí se povinnost agentur práce uzavřít pojištění pro případ svého úpadku. Pojištění bude muset být takové, aby zajistilo výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců. Agentury budou od příštího roku potřebovat ke své činnosti povolení ministerstva. To bude mít pravomoc odejmout agentuře povolení k činnosti, pokud bude zprostředkovávat práci v rozporu s dobrými mravy nebo pokud nebude mít sjednané pojištění pro případ úpadku.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.