Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2011

Součástí vládního úsporného balíčku, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, je i novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje mimo jiné i podmínky pro čerpání podpory v nezaměstnanosti. Zákon byl schválen v první polovině listopadu 2010 Poslaneckou sněmovnou i Senátem ve stavu legislativní nouze.

Podporu v nezaměstnanosti upravuje § 39 - 57 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku 5 měsíců, nad 50 let do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Podle současného znění zákona se podpora v nezaměstnanosti stanoví v prvních dvou měsících ve výši 65 %, další dva měsíce ve výši 50 % a po zbývající dobu ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Změny v zákoně:
Ukončení pracovního poměru dohodou nebo výpovědí zaměstnance
Podle novely zákona se od příštího roku sníží podpora v nezaměstnanosti lidem, kteří dali sami výpověď nebo ukončili pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem. V takovém případě bude podpora v nezaměstnanosti činit 45 procent předchozího průměrného výdělku od začátku podpůrčí doby. Ukončí-li však pracovník zaměstnání z vážných důvodů, bude mu přiznána podpora ve standardní výši.
Za vážné důvody se podle § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti považuje:
- nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
- nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby,
- docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
- místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
- zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání,
- jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele.
Od příštího roku bude mezi vážné důvody patřit i nevyplacení mzdy zaměstnavatelem do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. O tom, zda byly důvody pro ukončení pracovního poměru dostatečně vážné, budou rozhodovat pracovníci úřadu práce.

Zrušení přivýdělku k podpoře v nezaměstnanosti
Uchazeči o zaměstnání nebudou mít od příštího roku možnost přivydělat si k podpoře v nezaměstnanosti polovinu minimální mzdy jako je tomu doposud. Pokud si nezaměstnaní k podpoře přivydělají, ztratí na ni nárok. V současné době výše minimální mzdy činí 8000 Kč a uchazeči o zaměstnání si tedy mohou k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat 4000 Kč.

Pozdržení podpory v nezaměstnanosti při obdržení odstupného
Podpora v nezaměstnanosti se od příštího roku pozdrží tomu, kdo dostane od svého bývalého zaměstnavatele odstupné. Uchazeč o zaměstnání dostane podporu až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného. 

Překlenovací příspěvek na zahájení podnikání
Novela zavádí tzv. překlenovací příspěvek na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti nezaměstnaným, kteří se rozhodnou podnikat. Příspěvek se bude poskytovat nejdéle na dobu 5 měsíců a uhrazen bude jednorázově na celé dohodnuté období. Měsíční výše příspěvku bude činit nejvýše čtvrtinu průměrné mzdy v národním hospodářství, kterou vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením. Překlenovací příspěvek je určen na nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu i náklady na opravu a údržbu objektu.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.