Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nové zákony z MŽP

Kromě boje za předčasné volby, ke kterým stejně asi nakonec nedojde, schválila Sněmovna minulý týden i několik předpisů z pera Ministerstva životního prostředí.

Ve zrychleném řízení byla projednávána novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, schválena byla již v prvním čtení a 14. 9. 2009 byla předána Senátu. Rychlé přijetí je nutné kvůli chystané žalobě Evropské komise, které se nelíbí, že Česká republika nestíhá transponovat evropské předpisy právě z oblasti životního prostředí do své legislativy. Díky schválené novele by v budoucnu mohly mít obce a občanská sdružení možnost obrátit se na správní soud, pokud se domnívají, že došlo k porušení zákona při řízení o posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí (tzv. procesu EIA). Žalobu by mohly podat stavebním záměrem dotčené obce, občanská sdružení nebo společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek. Podmínkou je, že předtím v řízení řádně pošlou písemné vyjádření k projednávané dokumentaci nebo posudku. Žaloby ale nebudou mít odkladný účinek.

I novela zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, má za cíl implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady, konkrétně č. 2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Vymezuje Ministerstvu životního prostředí podmínky pro provozování Geoportálu Inspire, který zpřístupní prostorová data z oblasti ochrany přírody, např. chráněných území. Návrh novely byl schválen 9. 9. 2009 ve třetím čtení a doručen Senátu k podpisu. 

Dále Poslanecká sněmovna schválila Senátem vrácenou novelu zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Novela reaguje na aktuální změny legislativy EU a požadavky mezinárodní úmluvy CITES v regulaci obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.
Zbavuje zbytečné administrativy a byrokracie poctivé a řádné chovatele a pěstitele a naopak umožní přísnější ochranu těch nejohroženějších druhů živočichů. Výrazným ulehčením pro obchodníky, chovatele a pěstitele je zavedení dokladů s platností až 3 roky, doposud totiž bylo nutné vyřídit si pro každý jednotlivý vývoz nebo dovoz jednorázové povolení. U několika druhů rostlin a živočichů ruší povinnou registraci exemplářů a upřesňuje způsob značení, identifikace a prokazování legálního původu chráněných rostlin a živočichů.
Novela také definuje statut záchranných center, ve kterých mohou být chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené živé exempláře.
Zpřísňuje se kontrola obchodu s kaviárem jeseterovitých ryb, které jsou celosvětově kriticky ohrožené, zavádí se povinnost licence od MŽP a značení kaviáru způsobem, který znesnadní nelegální prodej.
Dále se zpřísňují podmínky pro obchod s primáty, omezuje se obchod s výrobky z tuleňů a stanovují se nová pravidla pro pokutování za nelegální obchod s chráněnými živočichy a rostlinami. Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání. 

Poslední ze schválených předpisů je novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která také řeší dosavadní rozpor s evropskými normami. Asi nejdiskutovanějším bodem je zavedení povolovacího řízení v případech kácení alejí a stromořadí u silnic a železnic. Dosud k tomu stačilo oznámení správce komunikace, nyní budou ve většině případů rozhodovat obecní a městské úřady, v případě neshody nadřízený orgán, zpravidla krajský úřad. Půjde o klasické správní řízení, ke kácení stromů se tedy bude smět vyjádřit i veřejnost. Obce také budou mít právo požadovat náhradní výsadbu.
Zákon dále jasně a podrobně vymezuje kompetence jednotlivých orgánů ochrany přírody. Mimo jiné novela ruší nesmyslné ustanovení, podle kterého musela o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny rozhodovat vláda, její kompetence převezmou přímo správy příslušných národních parků či chráněných krajinných oblastí. V přírodních rezervacích a přírodních památkách budou výjimky ze zákazů povolovat krajské úřady. Opět půjde o standardní správní řízení, ve kterém má právo účasti i veřejnost. Zákon nyní čeká už pouze na podpis prezidenta. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.