Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Děti mají právo účastnit se řízení

Ústavní soud vyhlásil v pátek nález, podle kterého dítě nesmí být považováno za pouhý objekt, o kterém rozhodují jiní. Dítě má podle soudců právo být slyšeno v řízeních, která se ho týkají, a má právo na projednání věci ve své přítomnosti. Tato práva dítěte nejsou absolutní, jejich případné omezení ale musí být vždy řádně odůvodněno s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Ústavní soud projednával konkrétní případ, kdy okresní soud rozhodl o majetkových právech dětí ve věku 9 a 16 let zcela bez jejich účasti. Ústavní soud v této konkrétní věci neshledal žádný důvod pro omezení práv nezletilých dětí a rozsudek okresního soudu zrušil.
Právo na přístup k soudu, právo být slyšen a právo na projednání věci ve své přítomnosti je dítěti garantováno Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte. Soud musí dítěti zejména umožnit účastnit se jednání a k věci se vyjádřit. Povinnosti zapojit dítě do řízení nezbavuje soud ani fakt, že byl ustanoven opatrovník.
Předsedkyně senátu Kateřina Šimáčková uvedla, že "pro dítě je právo na slyšení důležité v tom, že mu dává pocítit, že není objektem a pasivním pozorovatelem událostí, ale že je důležitým subjektem práva a také účastníkem řízení."
Na druhou stranu právo dítěte být slyšen a přítomen jednání je jeho privilegium, a pokud jej využít nechce, nelze jej k tomu nutit.
Práva dítěte být slyšen v řízeních, která se jej dotýkají, a na projednání věci ve své přítomnosti, nejsou absolutní. Zapojení dětí do řízení může bránit například velmi nízký věk dítěte či pro dítě závadný předmět řízení. Rozhodnutí o případném omezení práv dítěte musí být vždy řádně odůvodněno s ohledem na nejlepší zájem dítěte. 
Ústavní soud také okresnímu soudu vytkl, že nezletilé děti v dotčeném řízení plně zastupoval kolizní opatrovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Opatrovník je soudem stanoven, aby hájil práva a oprávněné zájmy účastníka řízení. V tomto konkrétním případě však orgán specializovaný na ochranu práv a zájmů dětí neměl odborné kapacity pro právní zastupování v majetkovém sporu. Podle názoru Ústavního soudu by tedy bylo v dané situaci mnohem vhodnější a spíše by odpovídalo sledovanému cíli účinné ochrany práv dětí, pokud by byl jako opatrovník nezletilým stěžovatelům ustanoven advokát. To umožňuje § 892 nového občanského zákoníku, který na rozdíl od dřívější úpravy nespecifikuje, kdo má být ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte.
Celý text nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.