Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Forma plné moci k zastoupení

Ve včerejším článku jsme se věnovali schvalování účetních závěrek, které většinou probíhá na valných hromadách společností, členských schůzích družstev nebo jiných právnických osob. Dnešní článek se zabývá případy, kdy je z různých důvodů nutné udělit někomu plnou moc k zastoupení právě na takové akci. Z výkladového stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen KANCL) vyplývá, že plná moc k zastoupení před orgánem právnické osoby nemusí být udělena formou notářského zápisu.

Zastupováním před orgánem právnické osoby se zabývají tato ustanovení:
Podle § 441 nového občanského zákoníku má plná moc obsahovat rozsah zmocnění a má být v písemné formě. Pokud se ovšem pro právní jednání vyžaduje zvláštní forma, má být i plná moc v téže formě. Toto ustanovení by bylo možné vykládat tak, že pokud je z jednání valné hromady společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo z členské schůze družstva vyžadován notářský zápis, měla by i plná moc k zastupování na takové akci být udělena formou notářského zápisu.
KANCL ovšem své stanovisko odůvodňuje tím, že pro samotné právní jednání, tedy hlasování, není zákonem vyžadovaná zvláštní forma, tj. forma notářského zápisu. Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby je podle § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, tzv. osvědčujícím notářským zápisem, nikoli notářským zápisem o právním jednání. Z povinnosti pořizovat notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby proto nevyplývá požadavek udělit plnou moc ve formě notářského zápisu k účasti na rozhodování tohoto orgánu.
Stejně tak není nutná notářsky ověřená plná moc ani k rozhodnutí za jediného společníka. Zákon o obchodních korporacích totiž obecně pro rozhodnutí jediného společníka nevyžaduje ani písemnou formu. Pouze v případě, že musí být rozhodnutí nejvyššího orgánu osvědčeno veřejnou listinou, vyžaduje se v § 12 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pro rozhodnutí jediného společníka forma veřejné listiny. V takových případech pak plná moc musí mít písemnou formu. Závěr expertní skupiny KANCL zní, že z hlediska požadavku právní jistoty vyžaduje plná moc k přijetí rozhodnutí jediného společníka vždy písemnou formu, ale plná moc ve formě veřejné listiny se nevyžaduje

Stanovisko:
Plná moc k zastoupení na valné hromadě, členské schůzi družstva či jiného orgánu právnické osoby ani k rozhodnutí za jediného společníka nemusí být udělena formou notářského zápisu.
 
Výkladová stanoviska KANCL k novému občanskému zákoníku najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.