Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Výpověď z nájmu

V dnešním článku se budeme opět zabývat oblastí nájmu bytu či domu. V předchozím článku nazvaném "Nájem bytu a nájem domu" jsme již zmínili některé změny, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník (NOZ). Dnes se budeme věnovat ukončení nájmu, zejména pak výpovědi z nájmu bytu či domu.

Nájem bytu končí obvykle dohodou, uplynutím sjednané doby nájmu, smrtí nájemce nebo jednostrannou výpovědí. V případě dohody obou stran nebo v případě uplynutí sjednané doby nájmu, je jeho ukončení obvykle bezproblémové. Jen je třeba pamatovat na ustanovení § 2285 NOZ, které říká, že pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel ho v této době písemně nevyzve, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let.

Následky smrti nájemce upravují § 2279 až 2284 NOZ. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Pokud ale nejde o osobu blízkou, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel písemně souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Na to je třeba myslet, pokud nájemce využije novinky v NOZ, která umožňuje přijmout do domácnosti kohokoliv bez souhlasu pronajímatele. Nájem bytu po jeho přechodu trvá maximálně dva roky. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, byla v den přechodu starší 70 let nebo mladší 18 let. Pokud nájem bytu na nikoho nepřejde a není-li nájemcův dědic znám do šesti měsíců od nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit a nájem tím zaniká.

Výpověď z nájmu bytu může být podána jak nájemcem, tak pronajímatelem. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé straně. Pokud druhá strana fyzicky odmítne výpověď převzít, pokládá se tím za doručenou. Pokud je nájem uzavřený na dobu neurčitou, je výpovědní doba tříměsíční. Pokud ale nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Za porušení povinností zvlášť závažným způsobem se považuje zejména nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobení jiných závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí a užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Podle nového občanského zákoníku již není k žádnému výpovědnímu důvodu zapotřebí předchozího přivolení soudu. Nájemce má ale právo ve lhůtě dvou měsíců požádat soud, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi. Na toto právo musí být ve výpovědi upozorněn.
Nájem bytu na dobu určitou či neurčitou lze ze strany pronajímatele vypovědět v tříměsíční výpovědní době podle § 2288 z těchto důvodů:
  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
Nájem bytu na dobu neurčitou může pronajímatel dále vypovědět v tříměsíční výpovědní době, pokud:
  • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
Novým občanským zákoníkem byl také zcela zrušen institut bytových náhrad, který byl při současné situaci na trhu s realitami považován za přežitek.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.