Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Údržba a drobné opravy bytu

Přestože nový občanský zákoník platí už od začátku tohoto roku, v některých oblastech dosud schází doprovodná legislativa. Příkladem je i chybějící "náhrada" za zrušené nařízení vlády č. 258/1995 Sb., které konkretizovalo, co lze pokládat za drobné opravy a běžnou údržbu bytu při jeho pronájmu. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen KANCL) proto zveřejnila výkladové stanovisko, podle kterého je možné i po 1. lednu 2014 vycházet z dosavadní právní praxe, založené právě nařízením vlády č. 258/1995 Sb.

Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) je stálým poradním orgánem ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva. KANCL je zřízena ministrem spravedlnosti, její členy jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. KANCL se schází zpravidla jednou měsíčně a jejím základním úkolem je podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílení se na tvorbě doprovodné legislativy, vzdělávání a předkládání návrhů a doporučení v této oblasti. Seznam členů KANCL najdete zde.

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy k problematice běžné údržby a drobných oprav u nájmu bytu v novém občanském zákoníku (NOZ) bylo zveřejněno v následujícím znění:
Nebudou-li mít strany po 1. lednu 2014 výslovně upraveno ve smlouvě o nájmu bytu, co se rozumí běžnou údržbou a drobnými opravami, je možné, s ohledem na absenci podrobného vymezení těchto pojmů v NOZ, i nadále vycházet z dosavadní právní praxe, založené nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kterým se prováděl starý občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
Podle původní právní úpravy § 687 odst. 3 starého občanského zákoníku hradil drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou nájemce, pokud se s pronajímatelem nedohodl jinak. Obsah pojmů drobné opravy a běžná údržba byl podrobně konkretizován v § 5 a § 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.  Tímto nařízením vlády se prováděl starý občanský zákoník, logicky proto bylo zrušeno k 31. 12. 2013.
V novém občanském zákoníku je v § 2257 odst. 2 ustanoveno, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Nový občanský zákoník sice přímo neobsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, přesto se předpokládalo vydání příslušného nařízení vlády, k němuž však zatím nedošlo.
Pokud tedy budou smlouvy o nájmu bytu i po 1. 1. 2014 obsahovat odkaz na zrušené nařízení vlády č. 258/1995 Sb., bude jeho obsah vykládán jako součást smluvního ujednání. Pokud nebude smlouva obsahovat žádné konkrétní ujednání ani přímý odkaz, je možné i po 1. lednu 2014 zohledňovat zrušené nařízení vlády č. 258/1995 Sb. jako tzv. soft law. Rozsah drobných oprav a běžné údržby uvedený v tomto nařízení vlády je možné brát jako ideové vodítko, ke kterému budou při případných sporech přihlížet i soudy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.