Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Rodinný závod

Dalším z nových pojmů, které do české legislativy zavádí nový občanský zákoník, je rodinný závod. Nejde o žádný nový typ podnikání, jde o institut, který řeší některá práva členů rodiny podílejících se na podnikatelské činnosti jednotlivce. Jako typický příklad se uvádí vinice, kterou živnostensky provozuje otec rodiny, ale pracují na ní manželka, synové, snachy a případně další členové rodiny.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2014 a rodinný závod je upraven v § 700 až § 707. Tento u nás nový institut se inspiroval italským občanským zákoníkem (Codice civile) a důvodem jeho zavedení byla snaha upravit práva a povinnosti členů rodiny, kteří se fakticky podílejí na provozování závodu sloužícího k obživě rodiny. Ustanovení občanského zákoníku o rodinném závodu se použijí v případech, kdy práva osob zúčastněných na rodinném podnikání nejsou upravena jinak, např. společenskou, pracovní nebo jinou zvláštní smlouvou.  V případě manželů se přednostně před ustanoveními o rodinném závodu použijí ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu.
Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Zákon nezapomíná ani na osoby trvale pracující pro rodinu nebo pro rodinný závod. Na tyto osoby se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Může jít např. o přítele dcery nebo o vzdálenějšího příbuzného. Rodinný závod není třeba zakládat, pokud v něm členové rodiny pracují, vznikne automaticky.
Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. Důležitá rozhodnutí týkající se použití zisku nebo podstatných změn v provozu se pak přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu. Použijeme-li opět příkladu vinice, kterou vlastní otec, bude muset pro její případný prodej získat souhlas většiny svých příbuzných, kteří se na obhospodařování vinohradu podíleli. Pokud by se některý z členů rodiny domníval, že nedostává patřičnou odměnu za svou práci, může se bránit u soudu. Členové rodinného závodu budou mít také k závodu i jednotlivým věcem důležitým pro jeho provoz předkupní právo.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.