Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z nemovitostí

Zítra 31. ledna je poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Tuto povinnost má každý poplatník, který se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti či pozemku, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníci, kteří přiznání k dani z nemovitostí již v minulosti podali a nedošlo u nich k žádné změně, přiznání zpravidla nepodávají. Letos však díky rozsáhlým změnám v legislativě vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i pro některé poplatníky, kteří žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, ale došlo u nich ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, který se ale až do konce roku 2013 jmenoval "Zákon o dani z nemovitostí". Zákon č. 338/1992 Sb. byl k 1. 1. 2014 novelizován v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Novelizace byla provedena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. (psali jsme zde), konkrétně jeho třetí částí. O rozsáhlých změnách v zákoně o dani z nemovitých věcí jsme psali v tomto samostatném článku.
Počátkem ledna vydala finanční správa informaci nazvanou "Daň z nemovitých věcí v roce 2014", kterou zejména upozorňuje na povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i pro některé poplatníky, u nichž ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně jen díky změnám v zákoně. Jde např. o změny u vícepodlažních staveb pro podnikání, u pozemků zpevněných vlečkou, u některých tzv. plošných staveb nebo u pozemků určených k zastavění vybranými stavbami jako např. vodárnami, kanalizačními zařízeními, stavbami rozvodných zařízení a stavbami pro veřejnou dopravu. Podrobnější informace najdete v našem dřívějším článku nebo přímo v informaci Finanční správy.
Správu daně z nemovitých věcí vykonává od loňského roku čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Poplatníci daně z  nemovitých věcí tak budou podávat jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Zároveň také poplatník platí daň za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje, jednou platbou.
V některých obcích se i letos změnil místní koeficient, kterým se může vynásobit daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, nebytových prostorů a bytů. Místní koeficient stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou. Přehled všech koeficientů k dani z nemovitých věcí platných k 1. 1. 2014 zveřejnila Česká daňová správa, o této problematice jsme psali v samostatném článku.
Ke změně došlo také u koeficientu pro výpočet upravené podlahové plochy u některých jednotek (psali jsme zde).

Další údaje týkající se daně z nemovitých věcí uvádíme v několika stručných bodech:
 • veškeré náležitosti řeší zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
 • přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat do 31. ledna příslušného roku,
 • přiznání k dani z nemovitých věcí se nepodává zpětně, ale na stávající rok, letos se tedy podává daňové přiznání za rok 2014,
 • penále za opožděné podání přiznání daně z nemovitých věcí se začíná počítat pátý pracovní den po termínu splatnosti,
 • správcem daně z nemovitých věcí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitosti nacházejí,
 • daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, v jejímž katastru se nachází,
 • daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek,
 • přiznání podává každý, kdo se v loňském roce stal vlastníkem nějaké nemovitosti, rozhodující je datum zápisu do katastru nemovitostí,
 • přiznání podává i ten, u jehož nemovitosti došlo ke změně (kolaudace, změna rozlohy apod.),
 • pouhá změna koeficientů není důvodem pro podání nového daňového přiznání,
 • daň z nemovitých věcí je splatná do konce května příslušného roku, pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné splatit pouze polovinu a druhou část pak do konce listopadu,
 • poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb platí první splátku do konce srpna, druhou opět do konce listopadu,
 • daňové přiznání je možné podat elektronicky nebo lze využít tištěný formulář, který je k dispozici na internetových stránkách České daňové správy.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.