Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Sousedská práva - nezbytná cesta

Dnešní článek je poslední, který věnujeme úpravě sousedských práv v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Dnes se budeme zabývat povolením nezbytné cesty přes pozemek. Nezbytná cesta je upravena paragrafy 1029 až 1036 nového občanského zákoníku.

O povolení nezbytné cesty přes sousední pozemek může žádat vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit nebo ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou. Za povolení nezbytné cesty náleží vlastníkovi pozemku úplata a případně také odčinění újmy, pokud již není započteno v úplatě.
Nezbytnou cestu povoluje soud, který také vymezí její rozsah, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako tzv. služebnost, tedy věcné právo postihující vlastníka tím, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.
Zřízením nové nebo užíváním stávající nezbytné cesty musí být vlastník pozemku co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. Pokud byla nezbytná cesta zřízena jako umělá, je povinen ji udržovat ten, v jehož prospěch byla povolena.
Podle § 1032 občanského zákoníku soud nezbytnou cestu nepovolí, jestliže škoda na nemovité věci souseda zřejmě převýší výhodu nezbytné cesty. Nezbytná cesta nebude povolena také tehdy, když si ten, kdo o ni žádá, způsobil nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti nebo dokonce úmyslně. Důvodem pro povolení nemůže být jen požadavek pohodlnějšího spojení či přístupu. Dále nelze povolit nezbytnou cestu přes prostor uzavřený za tím účelem, aby do něj cizí osoby neměly přístup, ani přes pozemek, kde veřejný zájem brání takovou cestu zřídit.
Obklopuje-li nemovitou věc bez přístupu několik sousedních pozemků, povolí se nezbytná cesta jen přes jeden z nich. Přitom se uváží, přes který pozemek je nejpřirozenější přístup a kde bude vlastník nejméně obtěžován.
Při potřebě zřídit nezbytnou cestu jako umělou může vlastník dotčeného pozemku požadovat, aby žadatel do svého vlastnictví převzal pozemek potřebný pro nezbytnou cestu. Cena se stanoví nejen se zřetelem k ceně postoupeného pozemku, ale i s ohledem na znehodnocení zbývajícího nemovitého majetku dotčeného vlastníka.
Pokud pomine důvod pro zřízení nezbytné cesty, podá vlastník pozemku návrh a soud nezbytnou cestu zruší.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.