Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Sousedská práva - imise

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 14. 1. 2014, upravuje i sousedská práva. Většina sousedských práv je popsána v části pojednávající o omezení vlastnických práv (§ 1013 - § 1028 NOZ). V dnešním článku se zaměříme na situace, kdy vlastník pozemku ruší tzv. imisemi vlastníka druhého pozemku.

Za imise se podle nového občanského zákoníku považuje odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky. Vlastník je povinen se zdržet všeho, co způsobí, že imise vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. To platí i o vnikání zvířat na pozemek. Zákon výslovně zakazuje imise na pozemek souseda přímo přivádět, a to bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, pokud pro to není zvláštní právní důvod. Nelze tedy např. svádět vodu na pozemek souseda.
Soused, který je rušen, se může u soudu domáhat zákazu činnosti, která jej obtěžuje. Pokud jsou ale imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích.
Při podobných sporech bude asi nejtěžší rozlišit, co již lze považovat za obtěžování v míře nepřiměřené místním poměrům. Vždy bude záležet na konkrétním případu. Jako příklad se často uvádí obtěžování souseda rojem včel. Jinak bude pravidelné zalétávání roje na pozemek posuzováno ve městě a jinak na vesnici. A zcela odlišně bude třeba takový případ posoudit, pokud je soused alergik a v případě bodnutí včelou se dostane do ohrožení života. 
Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc (např. míč), vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu tomu, komu patří. Případně mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel. Když ale roj včel vletí do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě. Způsobí-li věc, zvíře nebo roj včel na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu. Může také věc zadržet do doby, než náhradu škody dostane. Nahradit je třeba i škodu, která byla způsobena při hledání věci jejím majitelem na cizím pozemku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.