Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014

Zákon o daních z příjmů byl od 1. ledna 2014 změněn především dvěma rozsáhlými předpisy, a to zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa. Do zákona se nově vkládají ustanovení týkající daně dědické a daně darovací. Od roku 2014 se také zvyšuje limit pro daňové osvobození příjmů z příležitostné činnosti. Větší daňovou výhodu získají poplatníci, kteří poskytují dary na veřejně prospěšné účely.

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, přineslo změny převážně v důsledku nové terminologie zavedené novým občanským zákoníkem a novým zákonem o obchodních korporacích. V zákoně se například místo pojmu „podnik“ bude používat pojem „obchodní závod“, pojem „nemovitost“ se nahrazuje „nemovitou věcí“, pojem „obchodní společnost" se nahrazuje pojmem „obchodní korporace“, „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“, „půjčka“ slovem „zápůjčka“, pojem „finanční pronájem s následnou koupí najaté věci“ se nahrazuje „finančním leasingem“. V zákoně se objeví i nové pojmy jako například „pacht“ a „výměnek“.
Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. vkládá také do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ustanovení týkající se daně dědické a daně darovací. Dědická daň se však od 1. ledna 2014 prakticky ruší. Příjmy z nabytí dědictví či odkazu jsou podle § 4a a podle § 19b zákona od daně osvobozeny. Dary se nově označují jako bezúplatné příjmy a spadají do položky "ostatních příjmů", které jsou upraveny v § 10. O změnách v dani dědické a dani darovací jsme podrobně psali v samostatném článku.
Další významné změny v zákoně o daních z příjmů uvádíme v bodech:
  • Od roku 2014 se zvyšuje hranice pro daňové osvobození příjmů z příležitostné činnosti z 20 000 na 30 000 korun v rámci jednoho zdaňovacího období. Podobně byl také zvýšen maximální počet včelstev u příjmů z chovu včel z dosavadních 40 na 60, jedno včelstvo je oceněno částkou 500 korun. (§ 10 odst. 3 písm. a))
  • Zvyšuje se také limit pro uplatnění srážkové daně u poplatníků, kteří pracují na dohodu o provedení práce a u zaměstnavatele nepodepsali prohlášení k dani, ze současných 5 000 korun na 10 000 korun. (§ 6 odst. 4)
  • Srážková daň se nově vztahuje na všechny autorské honoráře, pokud úhrn všech honorářů od jednoho plátce nepřesáhne měsíčně hranici 10 000 korun (§ 7 odst. 6)
  • Zvyšuje se měsíční motivační příspěvek pro studenty na 5 000 korun pro studenty středních škol a na 10 000 korun pro studenty vysokých škol (dosud byl tento příspěvek 2 000 resp. 5 000 korun). Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů. (§ 24 odst. 2 písm. zu))
  • Od daně z příjmů budou nově osvobozeny výdělky žáků a studentů z praktického vyučování. Dosud byly tyto příjmy osvobozeny pouze od odvodů sociálního a zdravotního pojištění. (§ 6 odst. 9 písm. l))
  • Zvyšuje se limit odčitatelných položek od základu daně v případě darů na veřejně prospěšné účely na 15 % pro fyzické osoby. Pro právnické osoby bude platit hranice 10 %. (§ 15 odst. 1, § 20 odst. 8)
  • Prodlužuje se doba mezi koupí a prodejem cenného papíru, která je nutná pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, ze šesti měsíců na tři roky. Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100 000 korun. (§ 4 odst. 1 písm. w), § 10 odst. 3 písm. c))
  • V zákoně je zcela nová příloha č. 1, podle které je roztříděn hmotný majetek do odpisových skupin. Nově se neodkazuje na zrušenou Standardní klasifikaci produkce, ale na platnou klasifikaci CZ-CPA.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.