Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Dědictví - dluhy

Dnešní článek je poslední, který věnujeme oblasti dědictví, v níž díky novému občanskému zákoníku došlo k podstatným změnám. Dědictví je upraveno v novém občanském zákoníku podrobně a rozsáhle, jsou mu věnovány paragrafy 1475 až 1720. V předchozích článcích jsme se zaměřili na vyjádření poslední vůle formou závěti, dědické smlouvy či odkazu, na to, kdo a za jakých podmínek a okolností se stává dědicem a na to, jak dědictví nepřijmout. Dnešní část je věnována odpovědnosti za zděděné dluhy.

Podle předchozího občanského zákoníku se dluhy hradily pouze do výše majetku nabytého dědictvím. Podle nové legislativy přechází na dědice dluhy v plné výši, čímž se posiluje pozice případných věřitelů. Dědic musí nově uhradit všechny dluhy zůstavitele, a to i nad rozsah nabytého dědictví, tedy např. ze svého majetku.
Jedinou obranou proti této nové povinnosti je, kromě odmítnutí celého dědictví, tzv. výhrada soupisu pozůstalosti. Tu musí dědic podle § 1675 NOZ uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Kdo si nevyhradí soupis pozůstalosti, nebo prohlásí, že právo výhrady soupisu neuplatňuje, nemůže si soupis vyhradit dodatečně.
Výhrada se uplatní ústně u soudu nebo písemně. Soupis nemůže vyhotovit dědic sám, provede ho určený znalec, zpravidla notář. Soupisem dědic prokáže, co všechno skutečně patří do pozůstalosti, a za dluhy pak bude odpovídat pouze do hodnoty zděděných věcí. V některých případech může soud rozhodnout o nahrazení soupisu seznamem pozůstalostního majetku, který sepíše správce pozůstalosti a potvrdí jej všichni dědici. V jednoduchých případech může být soupis nahrazen i společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku.
Prokáže-li se, že prohlášení nebo seznam pozůstalostního majetku neodpovídají skutečnosti, např. pokud dědic některé předměty zatají, ruší se tím podle § 1688 NOZ všechny účinky výhrady soupisu. Pro dědice tedy přestane platit ochrana, kterou mu soupis poskytoval, a dluhy bude muset uhradit v plné výši bez ohledu na skutečnou výši zděděného majetku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.