Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Dědictví - zřeknutí se, odmítnutí a vzdání se dědictví

Dnes přinášíme další část informací z oblasti dědictví, v níž díky novému občanskému zákoníku došlo od 1. 1. 2014 k zásadním změnám. Dědictví je upraveno v novém občanském zákoníku podrobně a rozsáhle, jsou mu věnovány paragrafy 1475 až 1720. V předchozích článcích jsme se zaměřili na vyjádření poslední vůle formou závěti, dědické smlouvy či odkazu a na to, kdo a za jakých podmínek a okolností se stává dědicem. V dnešním článku najdete informace o způsobech a možnostech, jak dědictví nepřijmout.

Zřeknutí se dědického práva (§ 1484 NOZ)
Jde o novinku, kterou zavádí nový občanský zákoník, předchozí právní úprava možnost zřeknutí se dědického práva nepřipouštěla. Tímto institutem se lze dědického práva zříci předem, ještě ve chvíli, kdy bude zůstavitel naživu. Dědic se svého práva zříká smlouvou uzavřenou se zůstavitelem, smlouva musí mít formu veřejné listiny, k sepsání je tedy třeba oslovit notáře. Zřeknout se lze dědictví jako celku, případně pokud jde o potomka zůstavitele, může se zříci pouze práva na povinný díl. Pokud se zřekne pouze práva na povinný díl, může ještě dědit.
Zřeknutí se dědického práva bude zřejmě nejčastěji využíváno v případech, kdy například rodiče za svého života věnují jednomu ze svých dětí dům a domluví se s ním, že se zřekne dědictví ve prospěch svých ostatních sourozenců, kteří za života rodičů podobně hodnotný dar neobdrželi. Pokud se někdo zřekne dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se za to, že zřeknutí platí, jen stane-li se tato osoba dědicem.

Odmítnutí dědictví (§ 1485 - § 1489 NOZ)
Dědictví se odmítá výslovným prohlášením vůči soudu, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dědic o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn soudem. Odmítne-li dědic dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl. Nepominutelný dědic může dědictví odmítnout s výhradou povinného podílu. Dědictví je možné přijmout nebo odmítnout jen jako celek. Neodmítají se jen aktiva nebo jen pasiva, ale pokud dědic odmítne dědictví, odmítá všechno, tedy zůstavitelův majetek i všechny dluhy.

Vzdání se dědictví (§ 1490 NOZ)
Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice, který s tím ale musí vyslovit souhlas. Pokud druhý dědic nesouhlasí, k vzdání se dědictví se nepřihlíží. Jestliže se dědictví vzdá někdo, kdo byl obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením, které podle zůstavitelovy vůle může a má splnit jen osobně, nezbavuje se tím povinnosti splnit takové opatření.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.