Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň dědická a darovací od 1. 1. 2014

K poslednímu dni roku 2013 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Pro oblast převodu nemovitostí byl přijat zcela nový zákon, resp. zákonné opatření Senátu, č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, o kterém jsme psali v samostatném článku. Daň dědická a daň darovací byly integrovány do zákona o daních z příjmů. Dědická daň tím prakticky zanikla, u darovací daně si naopak ve většině případů poplatníci připlatí.

Daň dědická
Dědická daň se od 1. 1. 2014 integrací do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, prakticky ruší. Příjmy z nabytí dědictví či odkazu jsou totiž podle § 4a zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a podle § 19b zákona i od daně z příjmů právnických osob. Dosud dědictví podléhalo progresivní dani dědické v sazbě od 3,5 % do 20 %, podle toho, v jaké skupině se dědic nacházel. Osvobozeni byli pouze příbuzní v I. a II. skupině a neziskové organizace.
Nově je tedy dědictví součástí daně z příjmů, od níž je ale osvobozeno. Nebude se zanášet do daňového přiznání, resp. se kvůli němu daňové přiznání nemusí podávat.

Daň darovací
Dary jsou nově podle zákona č. 586/1992 Sb. označovány jako bezúplatné příjmy a spadají do položky "ostatních příjmů", které jsou upraveny v § 10 zákona o daních z příjmů. Ruší se tak pásmové zdanění v sazbách od 7 % do 40 % podle hodnoty daru. Zařazení darů do zákona o daních z příjmů ruší od 1. 1. 2014 také dělení obdarovaných osob do skupin podle příbuzenského poměru. Nově je okruh osob, které jsou osvobozeny od daně z přijatých darů, uveden přímo v § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb.
Od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Daň se také nebude platit z příležitostných darů, pokud jejich hodnota nedosahuje 15000 Kč. Z právnických osob bude osvobozen veřejně prospěšný poplatník, pokud bude bezúplatný příjem použit pro veřejně prospěšnou činnost nebo pro jeho kapitálové dovybavení.
Všichni ostatní poplatníci platí od 1. 1. 2014 z darů, nově označených jako bezúplatný příjem, standardní daň z příjmů. Fyzické osoby odvedou z darů daň 15 %, právnické osoby zdaní bezúplatné příjmy 19 %.
Přechodem darovací daně do oblasti daně z příjmů se mění i termín pro podání daňového přiznání. Původní darovací daň bylo nutné přiznat do 1 měsíce od nabytí daru. Nově bude podání daňového přiznání podléhat standardním pravidlům a termínům pro daň z příjmů, musí tedy být podáno do 1. dubna následujícího roku. Ti, kteří přiznání k dani z příjmů podávají z jiného důvodu, do něj příjmy z darů jednoduše zahrnou.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.