Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Koeficienty k dani z nemovitostí

Česká daňová správa zveřejnila přehled koeficientů k dani z nemovitých věcí platných k 1. 1. 2014. Pět tabulek tvoří celostátní přehled zákonných koeficientů, v šesté tabulce lze najít místní koeficient.

V první tabulce jsou koeficienty pro stanovení daně ze stavebních pozemků podle § 6 odst. 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (předmět daně  F = stavební pozemek). Koeficient je uveden přímo v zákoně a je odstupňován podle velikosti obce od hodnoty 1,0 do hodnoty 4,5. Obec ale může vyhláškou tento koeficient upravit, a to buď o jeden stupeň směrem nahoru, nebo až o tři stupně směrem dolů. Nejvyšší koeficient 4,5, který platí pro Prahu, lze zvýšit na hodnotu 5,0, což Magistrát hlavního města využil.
V tabulce je uveden záznam pouze u obcí, které vyhlásily hodnotu koeficientu odlišnou od § 6 odst. 4 zákona. Tabulku najdete na webových stránkách Finanční správy pod označením "DNE koef. 6/4 pro pozemky".

V druhé a třetí tabulce jsou uvedeny hodnoty koeficientů pro zdanitelné stavby a jednotky (předmět daně H = budova obytného domu, I = budova tvořící příslušenství budovy obytného domu, R = byt a Z = ostatní jednotka). Tyto koeficienty jsou uvedeny v § 11 odst. 3 písmeno a) zákona o dani z nemovitých věcí. Stejně jako koeficienty pro stavební pozemky jsou odstupňovány podle velikosti obce, která je může ještě upravit. V tabulkách jsou opět uvedeny pouze obce, které vyhlásily koeficient odlišný od základní hodnoty uvedené v zákoně. Tabulky najdete pod označením "DNE koef. dle §11/3a" a "DNE koef. dle §11/3a pro jednotky".

Čtvrtá tabulka je seznamem obcí, které podle § 11 odst. 3 písmeno b) zákona o dani z nemovitých věcí uplatnily koeficient 1,5 na rekreační domy, garáže a stavby či jednotky sloužící pro podnikatelskou činnost (předmět daně J, K, L a M, N, O, S, T, U, V). Tabulka je označena jako "DNE koeficient 1.5 dle par. 11/3b"

V páté tabulce je uveden seznam staveb a rodinných domů sloužících individuální rekreaci, které se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí (předmět daně J a K). Pro uvedené stavby a jejich příslušenství platí podle § 11 odst. 4 zákona koeficient, který je vždy v hodnotě 2. Tabulka je na webu Finanční správy označena jako "DNE koef. dle §11/4 pro stavby".

V poslední tabulce jsou záznamy obcí, které stanovily pro nemovitosti na svém území místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí.. Hodnota koeficientu může být 2, 3, 4 nebo 5. Místní koeficient podle § 12 zákona se vztahuje na všechny nemovité věci na celém území uvedené obce s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů (druh pozemku A) a trvalých travních porostů (druh pozemku B). V obcích, které nejsou v tabulce uvedeny, není místní koeficient uplatněn. Tabulka má název "DNE dle § 12". Tabulku je také součástí Informace k přehledům hodnot koeficientů daně z nemovitých věcí platných k 1.1.2014, kterou najdete zde.

Tabulky jsou rozděleny do částí (listů) podle toho, zda je koeficient stanoven pro celou obec, pro konkrétní katastrální území nebo jen pro výčet nemovitostí. Jak jsme již uvedli výše, všechny tabulky najdete na webových stránkách Ministerstva financí v sektoru F. Finanční správa. Vzhledem k jejich nepřehlednosti ale někdy bývá jednodušší zjistit si hodnoty koeficientů na příslušném finančním úřadě. Informaci k přehledům hodnot koeficientů daně z nemovitých věcí platných k 1.1.2014 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.