Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2011

Jedním ze zákonů tzv. úsporného balíčku, který schválila Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi ve stavu legislativní nouze, je rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů. Předpis nabývá účinnosti 1. ledna 2011.

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, obsahuje kromě úsporných opatření i odstranění různých daňových výhod. Zajišťuje také provázanost s jinými právními předpisy, zvláště s novým daňovým řádem, a to zejména v oblasti vybírání daně z příjmů. Několik bodů novely se týká slučitelnosti tuzemského práva s právem Evropské unie, a to především v oblasti penzijního pojištění.
V tomto článku uvádíme stručně nejvýznamnější změny v zákoně, některým z nich se budeme podrobněji věnovat v dalších článcích.

• Snížení daňové slevy na poplatníka
Sleva na poplatníka bude snížena o 1 200 Kč za rok, celkově klesne z 24 840 na 23 640 korun ročně. Tato změna bude platit pouze v roce 2011. Vybrané prostředky by měly být použity na odstraňování povodňových škod.
• Ekologické zdroje
Od roku 2011 se ruší tzv. daňové prázdniny malých vodních elektráren s výkonem do jednoho megawattu, tepelných čerpadel i slunečních zdrojů. Osvobození od placení daní z příjmů, které platilo pro tyto zdroje prvních pět let po uvedení do provozu, koncem tohoto roku tedy končí. 
Dále se zákonem prodlužuje doba odpisování technologií u solárních zařízení. Do zákona se vkládá nový § 30b, který přímo upravuje problematiku odpisů hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Doba odpisování solárních panelů se zvyšuje na 20 let, odpisy se stanoví jako měsíční, rovnoměrné a po celou dobu odpisování je nelze přerušit.
• Zdanění náhrad představitelů státní moci
Od příštího roku by měly být nově zdaněny peněžité náhrady představitelů státní moci, tzn. poslanců, senátorů, poslanců Evropského parlamentu i soudců. Dále by měl být od příštího roku zdaněn plat i peněžité náhrady prezidenta republiky a renta bývalého prezidenta.
• Zdanění výsluhových příspěvků vojáků a příslušníků bezpečnostních sil
Bývalým vojákům z povolání a bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů budou nově zdaňovány některé výsluhové příspěvky a odbytné srážkovou daní se sazbou 15 %. Úmrtné a příspěvek na pohřeb poskytnutý pozůstalým bude i nadále od daně z příjmů osvobozen. Aktivním vojákům bude od roku 2012 zdaněn příspěvek na bydlení, který dostávají vojáci nebydlící ve služebních bytech. Tento příspěvek bude zdaňován jako mzda a budou na něj uplatněny odvody pojistného. 
• Zdanění důchodu
Přesáhnou-li příjmy pracujícího důchodce trojnásobek průměrné mzdy, jeho důchod bude nově započten do základu daně.
• Zrušení slevy na dani u právnických osob, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením
Podle § 35 odst. 1 písm c) současného znění zákona o daních z příjmů mají právnické osoby, které zaměstnávají nejméně 25 lidí a více než polovina z nich jsou osoby se zdravotním postižením, právo na daňovou slevu ve výši poloviny sazby daně. Podle vlády bylo toto ustanovení velmi často zneužíváno a proto návrh zákona obsahuje jeho zrušení.
 Paušální výdaje při pronájmu obchodního majetku
Nově bude možné uplatnit 30 % výdajový paušál pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku.
• Paušální výdaje na dopravu
Novelou zákona se zpřesňují některá ustanovení týkající se paušálních výdajů na dopravu. Zákon se například doplňuje tak, aby bylo zcela zřejmé, že v případě vozidla ve společném jmění manželů nelze uplatnit u každého z nich plnou výši paušálních výdajů, ale pouze poměrnou část. Přesněji se také stanovuje, že u jednoho vozidla v průběhu zdaňovacího období nelze měnit paušální výdaje na výdaje skutečné. Novela také doplnila do § 25 pojem „parkovné“, návrh stanoví, jaké parkovné do daňových výdajů nelze uplatnit.
• Motivační příspěvek
Novým daňově uznatelným výdajem bude motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se připravuje na výkon profese pro poplatníka. Za takovýto příspěvek bude považována částka do 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do 5 000 Kč měsíčně. 
• Další změny v zákoně:
Novela reaguje na možnost použití metody tzv. komponentního odpisování v účetnictví, která byla zavedena novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví.
Daňové zvýhodnění příspěvků na penzijní pojištění má být rozšířeno i na příspěvky institucím penzijního pojištění, které sídlí v jiném členském státě EU, Norsku a Islandu.
Za daňově uznatelný náklad bude možné nově použít odstupné při postoupení leasingové smlouvy formou daňově uznatelných odpisů, ale pouze v případě, že tato částka bude součástí vstupní ceny majetku.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.