Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2014

Dne 1. ledna 2014 vstupuje v platnost zákonné opatření č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, které mění zákon o dani z přidané hodnoty především z hlediska terminologie. Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti také část šestá zákona č. 502/2012 Sb., podle které budou muset podnikatelé a firmy podávat veškerá podání týkající se DPH výhradně elektronicky. Výjimku dostali pouze drobní podnikatelé. Hranice obratu určující povinnou registraci plátce k dani z přidané hodnoty zůstává pro rok 2014 stejná jako dosud, a to jeden milion korun.

Změny v terminologii
Od 1. ledna 2014 vstupují v platnost dva nové zákony, které se týkají soukromého práva. Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. V souvislosti se změnou terminologie v občanském a obchodním právu bylo třeba přizpůsobit i daňové zákony nové terminologii. Všechny tyto terminologické změny daňových zákonů jsou uvedeny v rozsáhlém zákonném opatření č. 344/2013 Sb.
V zákoně o dani z přidané hodnoty se například nově objeví pojem „pacht“ (více zde) nebo pojem „právo stavby“ (více zde), místo pojmu „podnik“ se bude používat „obchodní závod“, pojem „nemovitost“ se nahrazuje „nemovitou věcí“ a pojem „obchodní společnost" se nahrazuje pojmem „obchodní korporace“. V zákoně také dochází k vypuštění pojmu „převod a přechod nemovitostí“ a to z důvodu zahrnutí nemovité věci pod pojem zboží. 

Povinná elektronická forma podání (§ 101a)
Veškerá podání, která se týkají daně z přidané hodnoty, musí plátci daně podávat od ledna letošního roku elektronicky. Výjimku budou tvořit pouze fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Nová povinnost znamená pro daňové subjekty nutnost zřídit si datovou schránku nebo tzv. e-podpis. O této problematice jsme psali v samostatném článku.

Ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet (§ 109 odst. 2 písm. c))
Zákonné opatření č. 344/2013 Sb. v části čtyřicáté první zmírňuje pravidlo ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet. Pravidlo ručení podle § 109 odst. 2 písm. c) se bude vztahovat jen na případy, kdy úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy na úplaty nad 700 tisíc korun. Část 41. zákonného opatření č. 344/2013 Sb. platí od 1. prosince 2013, Generální finanční ředitelství však vydalo k této problematice Informaci GFŘ, podle které začne správce daně toto pravidlo uplatňovat až od 1. ledna 2014. Více informací k této problematice najdete v samostatném článku.

Změny týkající se nemovitostí (§ 56 a § 56a)
Zákonným opatřením č. 344/2013 Sb. se novelizují také paragrafy § 56 a 56a zákona č. 235/2004 Sb., které upravují dodání a nájem vybraných nemovitých věcí. Novelou dochází k rozšíření případů, kdy pozemek nebude osvobozen od DPH. Převod pozemku bude nově osvobozen jen v případě, pokud budou splněny současně tyto tři podmínky:
- na pozemku není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem,
- na pozemku není zřízena inženýrská síť a
- na pozemku nemůže být podle platného a účinného stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.
Osvobozen od DPH bude tedy jenom převod nezastavěného pozemku bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby. Podle § 56 odst. 3 může být i při nesplnění těchto podmínek pozemek od daně osvobozen, a to po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data prvního započetí užívání stavby. 
Podrobnosti k této problematice včetně příkladů najdete v Informaci GFŘ, kterou vydalo Generální finanční ředitelství 9. prosince 2013.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.