Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Nový pojem "úvěrovaný"

V dnešním článku nepůjde tak úplně o zavedení  nového pojmu, jako spíše o změnu názvosloví. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v části pojednávající o úvěru (§ 2395 až § 2400) nahrazuje dosud používané výrazy „věřitel“ a „dlužník“ novými pojmy "úvěrující" a "úvěrovaný". Ke změně názvů smluvních stran ve smlouvách o úvěru dojde od 1. ledna 2014, kdy začne platit celý nový občanský zákoník.

Přesné vymezení pojmů má pomoci přesněji charakterizovat obsah smlouvy. Pokud po Novém roce získá někdo v bance úvěr, bude ve smlouvě nazýván úvěrovaným a banka se stane úvěrujícím. Když ale někdo užije nesprávné pojmy, například dosud používané dlužník a věřitel, nebude taková chyba znamenat neplatnost smlouvy. Změna těchto pojmů by neměla přinést žádné větší problémy, protože význam nově používaných výrazů je zřejmý i pro laika.
Úvěr je v novém občanském zákoníku popsán v paragrafech 2395 až 2400. Podle těchto ustanovení se smlouvou o úvěru úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Peněžní prostředky se vrací a úroky se platí ve stejné měně, ve které byl úvěr poskytnut. Úvěrovaný vrátí úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době. Pokud není doba vrácení předem dohodnuta, vrátí úvěrovaný peníze do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán. Úvěrovaný může vrátit úvěrujícímu peněžní prostředky před smluvenou dobou a úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Pokud mají být peněžní prostředky použity podle smlouvy pouze na určitý účel a úvěrovaný je použije na jiný účel, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby je úvěrovaný bez zbytečného odkladu vrátil i s úroky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.