Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU zaručí právo na překlad a tlumočení v trestním řízení

Ministři spravedlnosti EU schválili směrnici zaručující právo na překlad a tlumočení v trestním řízení. Jde vlastně o první konkrétní předpis, který upravuje právo občanů na spravedlivý proces. To je zaručeno Listinou základních práv Evropské Unie.

Evropská Komise se již v minulosti pokoušela předložit souhrnný návrh pravidel, která měla zajistit právo na spravedlivý proces, nepodařilo se však získat jednomyslnou podporu vlád členských zemí EU. Proto byl v roce 2009 vytvořen plán souboru opatření k procesním právům na spravedlivý proces a nyní se postupně budou přijímat jeho jednotlivé body. Prvním schváleným opatřením je právě předpis zaručující právo na překlad a tlumočení v trestním řízení.
Evropská komise i Evropský parlament již toto opatření přijaly a nyní ho schválila i Rada EU složená z ministrů spravedlnosti. Nová pravidla ukládají zemím EU povinnost poskytovat podezřelým osobám úplné tlumočnické a překladatelské služby. Opatření zaručí právo občanů na výslech, účast na slyšeních a na právní poradenství v jejich vlastním jazyce během všech fází trestního řízení, a to u všech soudů v EU. Občané budou muset vždy obdržet písemný překlad všech podstatných dokumentů, jako je např. obžalovací spis, a budou mít nárok na tlumočení všech slyšení a výslechů i schůzek se svými právníky. Svých práv se nebudou moci vzdát, dokud jim nebude poskytnuto právní poradenství nebo úplné informace o důsledcích takového kroku. Náklady na veškeré překlady a tlumočení půjdou na vrub členského státu, nikoliv podezřelého.
Členské státy budou muset nyní tato pravidla zapracovat do svých právních norem. Aby měly dostatek času na překlad potřebných informací, byla doba pro transpozici prodloužena z obvyklých dvou let na tři roky.
Dalším opatřením, které Komise navrhla a Rada a Parlament už na něm začaly pracovat, je předpis zajišťující právo na informace. Dále by podle plánu měly v roce 2011 následovat směrnice o právu na obhájce a směrnice o právu na komunikaci s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními úřady. V budoucnu by všechny tyto předpisy měly tvořit Minimální společné standardy zajišťující spravedlivé řízení.

Listina základních práv Evropské unie - HLAVA VI - SOUDNICTVÍ 
Článek 47
Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces
Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem. Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.