Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Nový pojem "výměnek"

Výměnek je dalším staronovým pojmem, který se díky novému občanskému zákoníku vrací do českého práva. Institut výměnku byl zrušen v roce 1948, když bylo uzákoněno národní pojištění. V občanském zákoníku z roku 1950 byl ještě výměnek zmíněn, ale jen v souvislosti s převodem zemědělské nemovitosti, kdy mohl být zřízen jen pro dosavadního majitele. Fakticky institut výměnku nikdy nevymizel, fungoval jako zvykové právo, případně býval nahrazen věcným břemenem. Nový občanský zákoník nyní v paragrafech 2707 až 2715 výměnek podrobně a výslovně upravuje.

Výměnek, latinsky reservatum rustice, je někdy nazýván také výminkem, vejměnkem nebo vejminkem a jde o původně zvykový právní útvar. Podle nového občanského zákoníku si smlouvou o výměnku vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje takové zaopatření poskytnout. Nejčastěji se bude jednat o bydlení, které může být spojeno s poskytováním peněžitých nebo naturálních dávek. Pokud nejsou práva výměnkáře stanovena smlouvou, rozhoduje se podle místní zvyklosti. Nově lze výměnek zřídit podle § 2712 nového občanského zákoníku i pro manžele, přičemž smrtí jednoho z nich se výměnek nezkracuje.
Výměnkem lze výměnkáři zajistit bydlení, požitky, úkony či práva, ale také zajištění pomoci v případech nemoci, úrazu nebo podobné nouzi. Tato povinnost je dána § 2709 zákona, je tedy platná, i pokud není ve smlouvě uvedena. Pomocné úkony nejsou v zákoně přímo specifikovány, ale bude se jednat např. o pomoc v domácnosti, pravidelný odvoz k lékaři nebo zajištění nákupů. Naturální plnění může být např. část úrody z převáděného pozemku nebo také povinnost zajistit teplou stravu.
Nový občanský zákoník myslí i na situaci, kdy nelze spravedlivě požadovat plnění dohodnutých povinností. Pokud například nový majitel onemocní a nebude moci obdělávat pozemek a tedy ani poskytovat výměnkáři část úrody, může soud rozhodnout o úplné či částečné přeměně této povinnosti na peněžitý důchod.
Výměnek se zapisuje do veřejného seznamu. Pokud se výměnkář tohoto práva přímo nezřekne, lze nové vlastnické právo nabyvatele nemovitosti zapsat právě jen současně se zápisem výměnku. Právo výměnku je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na dědice. Naopak povinnost poskytnout výměnek, pokud je zapsána do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), přechází na všechny případné další nabyvatele nemovitosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.