Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zboží dvojího užití

Jedním z předpisů, který byl minulý týden schválen v Poslanecké sněmovně, byla novela zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Zákon byl schválen již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Návrh novely byl schválen již předešlou vládou a následně předložen Sněmovně, která ho však v předvolebním období již nestihla projednat. Návrh byl tedy znovu schválen současnou vládou a předložen ke schválení nově zvolené Sněmovně. Ta ho právě vzhledem k předešlým průtahům schválila ve zkráceném řízení.
Zákon č. 594/2004 Sb. upravuje zejména kontrolu vývozu zboží dvojího použití, kterým se rozumí zboží včetně softwaru a technologií, jež lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely. Ošetřuje také práva a povinnosti osob přepravujících toto zboží z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie a osob dovážejících toto zboží do České republiky. Schválená novela do zákona transponuje nové evropské nařízení Rady č. 428/2009/ES. Zákon bude doplněn o ustanovení o kontrole tranzitu zboží dvojího užití přes území Evropské unie a poskytování zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití ve třetích zemích.

Zboží a technologie dvojího použití představují širokou škálu produktů v průmyslové, jaderné, chemické a biologické oblasti. Ačkoli jsou vyráběny a předurčeny pro civilní použití, mohou být vzhledem k svému charakteru a vlastnostem zneužity zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů případně pro vojenské účely. Typickým příkladem zboží dvojího použití jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu obráběcí stroje, které jsou masově používané v mnoha průmyslových odvětvích, ale lze je snadno zneužít i k výrobě zbraní. Jiným příkladem může být chemická látka, např. triethanolamin, který se běžně používá v užitkové chemii jako detergent, vzhledem k svému charakteru však může být zneužit jako prekurzor pro výrobu bojového plynu yperitu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nově rozhodovat o zákazu tranzitu a bude mít právo neudělit povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb, pokud nebude zaručeno, že zboží dvojího použití nebude použito pro vojenské účely. Novela také zkracuje stávající pětiletou lhůtu v případech neudělení mezinárodního dovozního certifikátu. Nově ministerstvo povolení neudělí, pokud se vývozce dopustí správního deliktu v období tří nebo dvou let (podle závažnosti deliktu) před podáním žádosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.