Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Nový pojem "pacht"

Dalším poněkud archaicky znějícím pojmem v novém občanském zákoníku je "pacht". I tento pojem se do české legislativy vrací po dlouhé době. Posledním zákonem v českém právu, který pacht upravoval, byl občanský zákoník z roku 1950. Pacht je zvláštní forma nájemního vztahu, kdy na rozdíl od klasického nájmu je u pachtu s přenecháním užívacího práva zároveň přenecháno i právo věc požívat a případně čerpat výnosy. Pacht je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, upraven v § 2332 až § 2357.

Nájem i pacht jsou smluvní vztahy, jejichž společnými znaky jsou úplatnost a dočasnost. Bezplatné přenechání věci k užívání je upraveno jiným smluvním vztahem, kterým může být výprosa nebo výpůjčka (psali jsme v samostatném článku). Nájem spočívá v přenechání věci k dočasnému užívání za úplatu, která se v tomto případě nazývá nájemné. Pacht spočívá v přenechání věci k dočasnému užívání a požívání za úplatu, kterou je pachtovné nebo poskytnutí poměrné části výnosu, popř. kombinace obojího. Požíváním je myšleno braní plodů a užitků z propachtované věci. Užitkem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Plodem je to, co propachtovaná věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy. Plod ale náleží pachtýři až poté, co se jej chopí. Např. ovoce na ovocných stromech patří pachtýři až od chvíle, kdy je ze stromů očeše. 
Smlouvu o pachtu uzavírá propachtovatel (vlastník nebo ten, kdo má právo s věcí nakládat) a pachtýř. Propachtována může být jen cizí věc, pachtýřem tedy nemůže být např. jeden ze spoluvlastníků.
Nový občanský zákoník rozlišuje dva zvláštní druhy pachtu, a to pacht zemědělský (§ 2345 až § 2348) a pacht závodu (§ 2349 až § 2357) dnes známý pod pojmem "nájem podniku". 
Pachtovní právo může být se souhlasem vlastníka zapsáno do veřejného seznamu, např. do katastru nemovitostí. Pacht může být uzavřen na dobu určitou i neurčitou. Povinností pachtýře je zejména nakládat s předmětem pachtu s péčí řádného hospodáře a vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.