Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v dani z nemovitostí

Jedním z předpisů, který byl novelizován v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku, je zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Novelizován byl zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. (psali jsme zde),  konkrétně jeho třetí částí. Koncem minulého týdne vydala finanční správa informaci nazvanou "Daň z nemovitých věcí v roce 2014", kterou zejména upozorňuje na povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i pro některé poplatníky, kteří žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, ale došlo u nich ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Stejně jako v ostatních zákonech měněných v souvislosti s novým občanským zákoníkem, dochází v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, k úpravě pojmů a názvosloví. To se projevilo i v názvu zákona, který se do konce roku 2013 nazýval zákonem o dani z nemovitostí a nově se jmenuje "Zákon o dani z nemovitých věcí". Některé změny pojmů jsou ale zásadní. Jde např. o definici stavby podléhající dani ze staveb a jednotek, kterou se nově rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky. Přičemž jednotku tvoří byt či nebytový prostor, podíl na společných částech domu a nově i podíl na pozemku.

Ke změnám dochází i v osobě poplatníka daně, nově jím budou podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností, kterým vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014. Poplatníkem se také stanou nové subjekty, jejichž existenci "má na svědomí" právě nový občanský zákoník. Půjde o pachtýře, stavebníky u pozemků zatížených právem stavby a svěřenské fondy. Tyto subjekty ale neexistovaly v rozhodný den 1.1. 2014, daňovou povinnost jim tedy vznikne nejdříve na zdaňovací období 2015.

Samotná výše daně se mění v několika specifických případech, některé změny daň snižují, jiné zase zvyšují. 
Ke snížení daně dojde např. u většiny vícepodlažních staveb pro podnikání, kde se v současné době zvyšuje základní sazba daně za každé nadzemní podlaží bez ohledu na velikost. Nově se bude daň navyšovat pouze v případě, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy. V praxi tak dojde k faktickému snížení daně u více než jednopatrových budov k podnikání. 
Ke snížení daně dojde také u pozemků zpevněných vlečkou, která již nově nebude předmětem daně ze staveb, ale předmětem daně z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání.
Tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha, nejsou od 1. 1. 2014 předmětem daně ze staveb a jednotek, neboť nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona.
U vybraných staveb (vodárny, kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) dojde ke změně u daně z pozemků určených k zastavění těmito stavbami. Až do dokončení výstavby budou tyto pozemky nově daněny jako pozemky stavební, dojde tak navýšení daně.
Ve všech výše uvedených případech, kdy dochází ke snížení nebo zvýšení daně, má poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014.

Asi největšího množství poplatníků se dotkne změna zdanění jednotek. Jak jsme uvedli výše, jednotku tvoří samotný byt či nebytový prostor, podíl na společných částech domu a příslušný podíl na pozemku. Pokud ale společný pozemek přesahuje zastavěnou plochu domu nebo poplatník vlastní i podíl na pozemcích užívaných společně s jednotkami, zaplatí nově nepatrně vyšší daň z nemovitosti. Podlahovou plochu bytu nebo nebytového prostoru musí totiž v takovém případě vynásobit koeficientem 1,22. Navýšený koeficient zohledňuje existenci takového pozemku, který již ale nově nebude předmětem daně z pozemku. U jednotek v domech, které zcela pokrývají plochu zastavěného pozemku, se nic nemění a podlahovou plochu budou vlastníci násobit stávajícím koeficientem 1,20. V případě změny koeficientu u zdanění jednotek nemá poplatník povinnost podat nové daňové přiznání. Přepočet daně provede správce daně automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím.

Plný text informace o změnách v zákoně č. 388/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, kterou vydala Finanční správa dne 3. 1. 2014, najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.