Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ÚS: Pokuty se nesmí skrývat v přílohách smluv

Ústavní soud se v listopadu zastal spotřebitelů, když ve svém nálezu konstatoval, že ujednání o smluvní pokutě musí být vždy součástí hlavního textu spotřebitelské smlouvy. Smluvní pokuty nesmí být ukryty v přílohách hlavní smlouvy a nesmí být v částech psaných menším písmem. Nestačí také odkaz na všeobecné obchodní podmínky, které ujednání o smluvních pokutách obsahují.

Ústavní soud se zabýval případem muže, který uzavřel se společností UPC, a. s. smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a byl mu zapůjčen modem zn. Motorola. Součástí smlouvy o poskytování služeb byl odkaz na všeobecné obchodní podmínky obsahující ujednání o smluvní pokutě ve výši 5 000 Kč pro případ, že zákazník poskytovateli nenavrátí zařízení do 7 dnů od ukončení smlouvy. Stěžovatel později vypověděl smlouvu o poskytování služeb, ale zapůjčené zařízení nevrátil. Společnost UPC požadovala zaplacení pokuty ve výši 5000 Kč a úroky z prodlení.
Muž uzavřel s technikem UPC smlouvu o poskytování služeb, která obsahovala drobným písmem odkaz na všeobecné obchodní podmínky, ve kterých byla popsána povinnost vrátit zařízení do 7 dnů. Před podpisem smlouvy o poskytování služeb ale uživateli všeobecné obchodní podmínky nebyly předány a nebyl ze strany poskytovatele seznámen ani s jejich obsahem. Hodnota nevráceného modemu byla navíc několikanásobně nižší než požadovaná pokuta.

Ústavní soudci přihlédli k tomu, že ve spotřebitelských vztazích je dodavatel ve fakticky výhodnějším postavení, neboť má odbornou převahu nad spotřebitelem, a měl by tedy dodržovat zásadu poctivosti. Ta se projevuje mimo jiné tím, že text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Například smluvní ujednání musí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti, než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Z uvedeného plyne závěr, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné, tedy listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis.

Text nálezu Ústavního soudu v plném znění najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.