Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Prováděcí vyhlášky ke katastrálnímu zákonu

Na začátku tohoto týdne vyšly ve Sbírce zákonů tři prováděcí vyhlášky k novému katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., který byl vydán už v létě, ale platit začne až s novým občanským zákoníkem, tedy od 1. ledna 2014. O novém zákonu o katastru nemovitostí, tzv. katastrálním zákonu, jsme psali v samostatném článku. Nyní Český úřad zeměměřičský a katastrální v reakci na nový katastrální zákon a nový občanský zákoník vydal tři prováděcí vyhlášky. Jedná se o katastrální vyhlášku, vyhlášku o poskytování údajů z katastru nemovitostí a vyhlášku o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Všechny tři vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, tzv. katastrální vyhláška, nahrazuje stávající vyhlášku č. 26/2007 Sb., která bude zrušena novým katastrálním zákonem. Novou katastrální vyhláškou se upravuje obsah souboru geodetických informací a obsah souboru popisných informací. Dále pak činnost při správě a obnově katastrálního operátu a postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru. Vyhláška č. 357/2013 Sb. také popisuje formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv. Specifikují se listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru. Další ustanovení nové katastrální vyhlášky upravují zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků a označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem.

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, nahrazuje stávající vyhlášku č. 162/2001 Sb., která byla zrušena novým katastrálním zákonem. Vyhláška reaguje na spuštění základních registrů a upravuje podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu poskytovaných údajů, podmínky šíření těchto údajů a úplaty za poskytování údajů z katastru. Provádí také novou službu sledování změn v katastru, která bude zavedena novým katastrálním zákonem. Služba zajistí informování vlastníků a jiných oprávněných osob o tom, že zápis v katastru je dotčen nějakou změnou.

Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, ruší a zcela nahrazuje stávající vyhlášku č. 401/2011 Sb. Příloha k vyhlášce obsahuje vzor formuláře návrhu na vklad, jehož použití bude povinné a kterým se bude do katastru zapisovat významně širší okruh práv. Formulář bude možné vyplnit rovněž v elektronické podobě na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Pro úplnost je třeba dodat, že již koncem minulého týdne byla ve Sbírce zákonů zveřejněna také vyhláška č. 356/2013 Sb., kterou vydalo Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí. Vyhláškou č. 356/2013 Sb. se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Vyhláška obsahuje změny základních cen bonitovaných půdně ekologických jednotek. Ceny některých uvedených zemědělských pozemků se zvýšily, jiné se ale zase snížily, průměrná cena 6,22 Kč/m2 tak zůstává stejná.

Související článek:
Katastrální zákon

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.