Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

DPH elektronicky

Čtvrtletní plátci daně z přidané hodnoty musí do pátku 25. dubna 2014 podat daňové přiznání a souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí tohoto roku. Poprvé tak musí učinit výhradně elektronickou formou. Komunikovat s finančními úřady ohledně DPH už jen elektronicky musí firmy od 1. 1. 2014. Povinně se elektronicky podávají Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání, Hlášení včetně příloh, Přihlášky k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku dostali jen drobní podnikatelé. Generální finanční ředitelství vydalo k této povinnosti podávat přiznání k DPH elektronicky upřesňující tiskovou zprávu.

Změnu ve způsobu podání přinesla novela č. 502/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Konkrétně jde o ustanovení nově vloženého paragrafu 101a zákona o DPH. Veškerá podání týkající se daně z přidané hodnoty musí podnikatelé a firmy podávat od 1. 1. 2014 výhradně elektronicky. Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti mohou i nadále využívat "papírových" formulářů a zasílat je poštou nebo doručovat osobně příslušnému správci daně.
Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro daňovou správu" na adrese www.daneelektronicky.cz. Nová povinnost znamená pro povinné subjekty nutnost zřídit si datovou schránku nebo tzv. e-podpis.
Finanční správa také upozorňuje, že Výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a odst. 5 zákona o DPH lze podávat pouze elektronicky a tato povinnost se týká všech plátců DPH bez rozdílu.
Upřesňující informaci GFŘ v plném znění najdete zde.

Související články:
Povinná e-komunikace pro zaměstnavatele
Povinné e-Podání se pro OSVČ odkládá
e - Podání neschopenek

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.