Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

Dne 20. září 2010 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Platí od 5. října 2010, konkrétní použití je však uvedeno v přechodných ustanoveních předpisu. Vyhláška byla vydána z důvodu probíhající účetní reformy v oblasti veřejných financí.

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků je po technické vyhlášce a prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví dalším předpisem nutným k vytvoření účetnictví státu. Byla vydána na základě ustanovení § 4 odst. 8 písm. u), § 29 odst. 4 a § 30 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Vyhláška stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků pro vybrané účetní jednotky. Podle § 1 odst. 3 zákona o účetnictví se vybranými účetními jednotkami rozumí organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.
Vyhláška rovněž stanoví způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů.
Inventury budou provádět inventarizační komise, které musí být nejméně dvoučlenné. Ministerstva, státní fondy a Pozemkový fond České republiky musí zřídit i ústřední inventarizační komisi, která bude řídit a kontrolovat činnost inventarizačních komisí a vypracovávat inventarizační zprávy.
Skutečný stav majetku se bude zjišťovat fyzickou nebo dokladovou inventurou. V případě majetku, u kterého je možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, se skutečný stav zjistí fyzickou inventurou. V případě nehmotného majetku se pro zjištění skutečného stavu použije inventura dokladová. Obsah a rozsah inventarizačního soupisu je uveden v § 8 vyhlášky, inventurní závěr pak v § 15.
Podle odstavce 1 přechodných ustanovení se vyhláška nepoužije pro inventarizace zahájené před 1. lednem 2011, podle odstavce 2 však mohou vybrané účetní jednotky použít ustanovení této vyhlášky přiměřeně i pro inventarizace související s účetním obdobím roku 2010.
Reformu účetnictví státních organizací můžete sledovat na webových stránkách Ministerstva financí zde.

Související články

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.