Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zemědělská půda a lesy budou dostupné i cizincům

Na včerejší zasedání vlády předložilo Ministerstvo financí návrh novely, kterou by z devizového zákona č. 219/1995 Sb. byl vypuštěn § 17. Ten totiž reguluje nabývání tuzemských nemovitostí cizinci a to bude od 1. května 2011 v rozporu se základními smlouvami EU.

Návrh zákona se nakonec na včerejší jednání vlády nedostal, protože byl stažen z programu. Podle vyjádření premiéra Petra Nečase (ODS) jsou v návrhu ještě některé technické aspekty, které se musí dořešit.
Vypuštění § 17 z devizového zákona je ale pouze krokem k zajištění souladu české legislativy s unijním právem. Pokud by se novela zdržela nebo neprošla legislativním procesem, začnou se od 1. května 2011 v České republice stejně uplatňovat unijní pravidla zaručující volný pohyb kapitálu, a to jak v rámci Evropské unie, tak ve vztahu k třetím zemím.
Česká republika si totiž před vstupem do Evropské unie vyjednala přechodná období, která umožnila omezit nabývání některých nemovitostí zahraničními osobami. První přechodné období, které skončilo už 1. května 2009, se týkalo nemovitostí určených k bydlení. Druhé přechodné období skončí k 1. květnu 2011 a týká se zemědělské půdy a lesů. A právě od tohoto data začnou pro nabývání tuzemských nemovitostí cizinci platit v plné míře unijní pravidla. Pokud se do té doby nepodaří schválit novelu devizového zákona, budou ustanovení § 17 neaplikovatelná. Protože Akt o podmínkách přistoupení České republiky k Evropské unii schválil Parlament, bude mít podle Ústavy, stejně jako jiné mezinárodní smlouvy, přednost před českým zákonem. A podle oficiálního sdělení Ministerstva financí budou od 1. 5. 2011 katastrální úřady postupovat podle evropské právní normy.

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii
Příloha V: Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení ČR
2. VOLNÝ POHYB KAPITÁLU

1. Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena Evropská unie, může Česká republika po dobu pěti let ode dne přistoupení ponechat v platnosti pravidla stanovená devizovým zákonem č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nabývání objektů vedlejšího bydlení státními příslušníky členských států, kteří nebydlí v České republice, a společnostmi zřízenými podle práva jiného členského státu, které ani nejsou usazeny, ani nemají pobočku nebo zastoupení na území České republiky.
2. Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena Evropská unie, může Česká republika po dobu sedmi let ode dne přistoupení ponechat v platnosti pravidla stanovená devizovým zákonem č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, týkající se nabývání zemědělské půdy a lesů státními příslušníky členských států a společnostmi zřízenými podle práva jiného členského státu, které nejsou ani usazeny, ani zapsány do rejstříku v České republice. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělské půdy a lesů se státním příslušníkem členského státu zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu smlouvy o přistoupení nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země. Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky jiného členského státu a kteří se chtějí usadit a bydlet v České republice, se nebude vztahovat předchozí pododstavec ani jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky České republiky. Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve třetím roce po dni přistoupení. K tomuto účelu předloží Komise zprávu Radě. Rada může na návrh Komise jednomyslně rozhodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním pododstavci. Bude-li dostatečně prokázáno, že po uplynutí přechodného období nastanou vážná narušení nebo hrozba vážných narušení trhu se zemědělskou půdou v České republice, rozhodne Komise na žádost České republiky o prodloužení přechodného období o nejvýše tři roky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.