Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Deregulace nájemného

Právě v těchto a následujících dnech, konkrétně do konce září, by měli nájemníci bytů, ve kterých dojde od ledna příštího roku k deregulaci nájmů, obdržet písemné oznámení o jednostranném zvýšení nájemného.

Deregulace nájemného je upravena zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, který byl přijat v březnu 2006. Tento zákon také novelizoval v příslušných částech týkajících se nájemních vztahů zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zákon o deregulaci umožnil pronajímatelům, ať se jedná o obec či jinou právnickou nebo fyzickou osobu, každoročně od vstupu zákona v platnost až do letošního roku jednostranně zvýšit nájemné vždy s platností od 1. ledna následujícího roku. Jednostranné zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu. Způsob výpočtu cílových hodnot měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného je uveden v příloze zákona č. 107/2006 Sb.
Protože výše uvedená formulace v zákoně o deregulaci je složitá a poněkud nesrozumitelná, připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj kalkulačku pro výpočet jednostranného zvýšení nájemného. Způsob výpočtu a cenové mapy s maximální cílovou cenou nájemného za m2 jsou uvedeny ve Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.
Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného musí mít písemnou formu, musí obsahovat zdůvodnění zvýšení nájmu a hlavně musí být nájemníkům doručeno nejpozději tři kalendářní měsíce před datem, od kterého dochází ke zvýšení ceny. Pokud má nájemné být zvýšeno od 1. ledna, musí nájemníci oznámení o tomto zvýšení obdržet do konce září předcházejícího roku.
Možnost jednostranného zvýšení nájemného ze strany pronajímatele měla skončit dnem 31. prosince 2010. V hlavním městě Praze, v obcích Středočeského kraje s počtem obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším než 9 999 a městech České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín byl ale rozdíl mezi tržním a regulovaným nájemným příliš vysoký. Protože by srovnání těchto cen během pouhých 5 let bylo příliš rychlé a muselo by se zdražovat skokově o vysoké částky, byla těmto městům udělena výjimka. Zákonem č. 150/2009 Sb. bylo deregulační období pro výše uvedená města prodlouženo až do 31. prosince 2012. Tím došlo k rozložení zvýšení nájmů do delšího časového období. 
Po ukončení deregulace bude možné nájem zvýšit opět pouze dohodou obou smluvních stran.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.