Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Bytové spoluvlastnictví

Dalším nařízením, které schválila vláda v demisi koncem října, je Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. I toto nařízení souvisí s novým občanským zákoníkem, konkrétně s ustanoveními § 1158 až § 1222, která upravují bytové spoluvlastnictví. Nařízení nabude účinnosti shodně s novým občanským zákoníkem, tedy 1. ledna 2014.

Zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem, se ruší zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, tzv. zákon o vlastnictví bytů, který v současnosti řeší bytové spoluvlastnictví. Zrušeno bude i nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. Oblast vlastnictví bytů bude od příštího roku součástí nového občanského zákoníku.
Chyběla však podzákonná norma podrobněji upravující vztahy vznikající z bytového spoluvlastnictví, a tou je právě nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, které bude prováděcím předpisem k občanskému zákoníku, konkrétně k jeho části třetí, hlavě druhé, oddílu 5 s názvem Bytové spoluvlastnictví.
Nové nařízení vlády č. 366/2013 Sb. upravuje tyto záležitosti týkající se bytového spoluvlastnictví:
  • způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce (nebere ohled na příčky a vnitřní vybavení, novinkou je také zaokrouhlení jen na jedno desetinné místo),
  • které části nemovité věci jsou společné (definuje společné části nemovitosti i společné části domu),
  • podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku (jak z hlediska provozního a technického, tak z hlediska správních činností). 
Veškerá ustanovení nového nařízení vlády budou platit také pro nebytové prostory. 

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.