Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Soudní dvůr EU: Otisky prstů v cestovních pasech

17. října 2013 rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku ve věci přípustnosti vkládání otisků prstů do cestovních pasů. Soudní dvůr konstatoval, že odebrání otisků prstů je určitým zásahem do práv na respektování soukromého života a ochranu osobních údajů. Tato opatření jsou však dostatečně odůvodněna tím, že mají zabránit jakémukoli podvodnému použití cestovních pasů. Toto konání je tedy přípustné a povinnost poskytnout otisky prstů a jejich následné uchování v cestovním pase neodporuje Listině základních práv Evropské unie.

Soud rozhodoval případ konkrétního občana EU, který požádal město Bochum v Německu o vydání cestovního pasu, ale zároveň odmítl, aby mu při této příležitosti byly odebrány otisky prstů. Město Bochum jeho žádost o vydání cestovního pasu zamítlo a občan následně podal žalobu ke správnímu soudu a požadoval, aby bylo městu uloženo vydat mu cestovní pas bez odebrání otisků prstů.
Správní soud pak položil Soudnímu dvoru EU otázku, zda je platné nařízení č. 2252/2004/ES, na základě kterého jsou otisky prstů odebírány. Nařízení č. 2252/2004/ES, o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, ukládá žadateli o vydání cestovního pasu povinnost poskytnout otisky prstů a stanoví jejich uchování v cestovním pase. Správní soud žádal o přezkoumání tohoto nařízení zejména s ohledem na Listinu základních práv EU.
Nařízení č. 2252/22041/ES stanoví, že cestovní pasy musí obsahovat velmi bezpečné médium pro uchování údajů, které kromě zobrazení obličeje obsahuje také dva otisky prstů. Tyto otisky prstů mohou být použity pouze k ověření pravosti cestovního pasu a totožnosti jeho držitele.
Soudní dvůr zkonstatoval, že výše uvedená opatření jsou odůvodněna cílem chránit cestovní pasy proti jakémukoli podvodnému použití a sledují především cíl obecného zájmu, kterým je bránit neoprávněnému vstupu osob do Evropské unie. Nařízení č. 2252/2004 ES tedy je platné a není v rozporu s Listinou základních práv EU.
Soudní dvůr však poznamenal, že nařízení výslovně uvádí, že otisky prstů mohou být použity pouze k ověření pravosti cestovního pasu a totožnosti jeho držitele. Otisky smějí být uchovány pouze v samotném cestovním pase, který zůstává výlučně u svého držitele. Nařízení tedy neposkytuje právní základ pro případnou centralizaci údajů shromážděných na jeho základě nebo pro použití těchto údajů pro jiné účely, než je zabránit neoprávněnému vstupu osob na unijní území.
Soudní dvůr kromě toho konstatoval, že nařízení bylo přijato na náležitém právním základě a že postup, který vedl k přijetí opatření použitelných v projednávané věci, není stižen vadou, jelikož Parlament se jej plně účastnil jakožto spoluzákonodárce.
Plný text rozsudku Soudního dvora EU najdete zde. Toto rozhodnutí je závazné pro všechny vnitrostátní soudy v EU, které případně budou projednávat podobný problém.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.