Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Předčasné parlamentní volby 2013

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se v České republice konají předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. V našem článku se zaměříme na zákonná ustanovení, která upravují výkon volebního práva a organizaci voleb.

Právo volit a být volen zaručuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. V Ústavě se dále uvádí, že Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.  Volby se konají nejdříve 30 dnů před uplynutím volebního období a nejpozději dnem jeho uplynutí. Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna dřív, volby se musejí konat do 60 dnů od rozpuštění.
Volby do Poslanecké sněmovny se podle Ústavy konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení. Právo volit má každý občan České republiky, který dovršil věku 18 let. Právo být volen má každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
Podrobnosti výkonu volebního práva, organizace voleb a rozsahu případného soudního přezkumu upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. 
Konkrétní termín voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. V případě, že se volby konají po rozpuštění Sněmovny, tedy jako předčasné, je podle § 55 zákona o volbách lhůta zkrácena na 50 dnů. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Nadcházející volby byly vyhlášeny pod č. 266/2013 Sb. Volby se konají vždy v pátek a v sobotu, konkrétně v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V zahraničí se podle § 1 zákona o volbách konají volby ve stejném termínu nebo dříve s ohledem na časový posun. 
V ČR se volí ve stálých volebních okrscích, v zahraničí se vytvářejí zvláštní volební okrsky při zastupitelských a konzulárních úřadech. Volič, který z různých důvodů nemůže volit v místě svého trvalého bydliště, vydá obecní úřad voličský průkaz. S voličským průkazem může občan volit v kterémkoliv volebním okrsku, volí ale kandidáty z hlasovacích lístků toho kraje, do kterého spadá zvolený okrsek.
Oznámení o době a místě konání voleb zveřejní starosta způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, v každém volebním okrsku. Starostové také zajistí, aby nejpozději do 3 dnů (v případě předčasných voleb do 1 dne) před volbami všichni voliči obdrželi hlasovací lístky. V případě, že volič volí mimo své bydliště, obdrží sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkovat pořadové číslo nejvýš u 4 kandidátů, kterým dává přednost.
Pokud některý z kandidátů získá takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci volebního kraje, připadne mu mandát přednostně. Ostatní mandáty se rozdělují podle pořadí v jakém jsou kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku.
Oficiální výsledky voleb vyhlašuje Český statistický úřad. Pro vstup do Parlamentu musí politická strana nebo politické hnutí získat alespoň 5 % hlasů. Koalice, složené ze 2 politických stran, popřípadě politických hnutí, musí získat nejméně 10 % hlasů, koalice 3 politických stran nebo hnutí 15 % hlasů a koalice 4 a více politických stran nebo hnutí minimálně 20 % procent z celkového počtu platných hlasů. Těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím se pak v rámci volebních krajů přidělují poslanecké mandáty. Od roku 2002 se pro přidělování mandátů při volbách do Poslanecké sněmovny používá tzv. d΄Hondtova metoda. Výpočet pomocí této metody je popsán na stránkách ČSÚ.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.