Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nařízení vlády k novému občanskému zákoníku

Koncem minulého týdne vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. Tzv. rekodifikační nařízení vlády provádí některá ustanovení nových právních předpisů soukromého práva a účinnosti nabude shodně s novým občanským zákoníkem, tedy 1. ledna 2014.

Nové nařízení vlády č. 351/2013 Sb. o provedení některých ustanovení právních předpisů soukromého práva se týká zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích), zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Nařízení předně upravuje problematiku úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, a to v návaznosti na implementaci směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám do nového občanského zákoníku. Tímto novým nařízením vlády se tak nahrazuje nařízení vlády č. 142/1994 Sb., které ruší právě nový občanský zákoník. Výše úroku z prodlení bude pevně stanovena na částku 8 procentních bodů přičtenou k repo sazbě České národní banky. Jednou stanovená výše úroku z prodlení bude platná po celou dobu prodlení dlužníka.
V § 3 nařízení je také stanovena minimální částka nákladů spojených s uplatněním pohledávky, a to ve výši 1200 Kč. Tento paušál budou moci požadovat při prodlení se splněním dluhu podnikatelé v případě vzájemných závazků, nebo v případě, kdy bude dlužníkem veřejný zadavatel.

Dále nařízení vlády č. 351/2013 Sb. upravuje odměny likvidátorů, likvidačních správců a členů orgánu právnických osob jmenovaných soudem. Základem pro určení odměny likvidátora bude čistý majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace. § 6 nového nařízení vlády pak přesně stanoví odměny likvidátorů právě v závislosti na výši takového zůstatku. Pokud likvidátor nebude povolán soudem, bude se jeho odměna určovat podle § 195 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Další oblastí, kterou nové nařízení vlády č. 351/2013 Sb. upravuje, je problematika veřejného rejstříku a Obchodního věstníku. Zásadní změnou je skutečnost, že pokud zákon vyžaduje zveřejnění listiny v Obchodním věstníku a zároveň jde o listinu, která je přístupná ve veřejném rejstříku, je požadavek zveřejnění ve věstníku splněn již samotným uveřejněním těchto skutečností v aplikaci obchodního rejstříku způsobem umožňující dálkový přístup. Stanovuje se také, že návrhy na zápis a listiny bude možné do veřejného rejstříku podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím formuláře uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.