Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nabytí nemovitých věcí

Historicky první zákonné opatření, které schválil Senát 9. října 2013, již vyšlo pod č. 340/2013 Sb. ve Sbírce zákonů. Zákonné opatření Senátu je zvláštní forma právního předpisu, která má stejnou sílu jako zákon a používá se v případě rozpuštění Poslanecké sněmovny (o zákonném opatření jsme podrobněji psali v samostatném článku). Oním historicky prvním se stalo Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde o mírně upravenou verzi návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který těsně před svým rozpuštěním schválila Poslanecká sněmovna. Senát ale zákon v původní verzi neschválil a Sněmovna v té chvíli již byla rozpuštěná, návrh tedy tzv. spadl pod stůl. Protože ale bylo třeba upravit daňovou oblast v souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku, přistoupila vláda k řešení právě pomocí zákonných opatření Senátu.

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zcela nahradí stávající zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická a darovací bude dalším zákonným opatřením od příštího roku integrována do zákona o daních z příjmů. Daň z převodu nemovitostí pak bude upravena právě novým zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

Sazba daně se zákonným opatřením nemění, zůstává stejná jako dosud, tj. 4 %.

V zásadě jedinou změnou oproti původnímu neschválenému sněmovnímu návrhu zákona je úprava definice osoby poplatníka. Původně mělo dojít k zásadní změně, kdy daň z převodu nemovitostí měl vždy platit nikoliv prodávající, ale výhradně kupující, tedy nabyvatel nemovitosti. Zákonné opatření č. 340/2013 Sb. však tuto radikální změnu oproti původnímu návrhu zákona neobsahuje. Nově bude při nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou plátcem daně převodce, tedy prodávající, pokud ovšem kupní nebo směnná smlouva nebude obsahovat dohodu o tom, že poplatníkem je nabyvatel. Tuto možnost pak zákonné opatření hned ve svém prvním paragrafu přímo zmiňuje, je tedy předpoklad, že bude poměrně často využívána. Pokud nebude povinnost zaplatit daň upravena smlouvou, bude daň platit prodávající a kupující za ni bude ručit. Pokud bude smluvně ošetřeno, že daň uhradí kupující, ručitelem pak nebude nikdo.

Dále zákonné opatření č. 340/2013 Sb. přináší jednodušší úpravu nabytí nemovitosti do společného jmění manželů. Nově budou manželé podávat jen jedno společné daňové přiznání, nikoli dvě jako dosud. Podání bude také zjednodušeno tím, že povinné přílohy postačí pouze v kopii, nyní je třeba doložit originál nebo ověřenou kopii.

Dobrou zprávou pro poplatníky je, že u staveb pro bydlení a rekreační účely již nebude nutné při podání přiznání k dani předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. Plátce daně tak v mnohých případech ušetří až tisíce korun. Daň se bude platit buď z kupní ceny nebo ze tří čtvrtin ceny v místě obvyklé. Daněna bude vždy vyšší z těchto dvou cen. Pokud by plátce měl k tomuto postupu výhrady, může si nechat znalecký posudek zpracovat a náklady na jeho pořízení odečíst ze základu daně.

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí ruší některá osvobození od daně, jako např. převody majetku v souvislosti s privatizací, tento důvod se již jeví jako neopodstatněný. Nově se naopak zavádí osvobození od daně při nabytí nemovitosti jejím uživatelem po skončení finančního leasingu. Nově také budou dani podléhat veškeré vklady nemovitostí do obchodních společností a družstev.

Zákonné opatření č. 340/2013 Sb. nabude účinnosti shodně s novým občanským zákoníkem 1. ledna 2014. Podmínkou ale je jeho dodatečné schválení nově ustavenou Poslaneckou sněmovnou (viz samostatný článek o zákonných opatřeních).

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.