Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

EU: Odškodnění za zpoždění na železnici

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl koncem září o tom, že cestující mají v případě významného zpoždění nárok na vrácení části ceny přepravního dokladu, i když bylo zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci. Soudní dvůr rozhodoval v konkrétním případu rakouské železniční společnosti a podle rozsudku musí železniční společnosti v EU vracet část jízdného i v případech, kdy nedodržení jízdního řádu způsobil zásah vyšší moci nebo stávka. Rozhodnutí soudního dvora je závazné pro všechny vnitrostátní soudy, které budou projednávat podobný případ.

Vyplácení odškodného upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 1371/2007/ES, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Soudní dvůr hned v úvodu svého rozsudku zkonstatoval, že samotný text nařízení opravdu nezprošťuje železniční podniky povinnosti vyplatit odškodnění, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci. Přílohu I tohoto nařízení ale tvoří Výňatek z jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV). A právě na tuto přílohu se snažili dopravci odvolat, protože podle ní odpovídá železniční dopravce cestujícímu za škodu, která vznikla tím, že v cestě nebylo možné pokračovat téhož dne kvůli zpoždění nebo proto, že pokračování v cestě téhož dne nebylo za daných okolností únosné. Této odpovědnosti je však dopravce zproštěn, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci, tedy zejména okolnostmi, které nemají původ v železničním provozu a kterým dopravce nemohl zabránit.
Podle Soudního dvora EU se zproštění této povinnosti vyplývající z Jednotných právních předpisů týká pouze nároku cestujících na náhradu škody vzniklé v důsledku zpoždění nebo odřeknutí spoje. V případě vracení jízdného ale nejde o náhradu škody, ale o kompenzaci ceny, kterou cestující zaplatil jako protihodnotu za službu, která nakonec nebyla poskytnuta v souladu s přepravní smlouvou.
Soudní dvůr uvedl, že v nařízení EU byla záměrně rozšířena povinnost vyplatit odškodnění i na případy, kdy jsou dopravci zproštěni odpovědnosti za škodu podle Jednotných právních předpisů. Rozsudek zároveň upozorňuje, že železniční podnik nemůže zahrnout do svých všeobecných přepravních podmínek ustanovení, podle něhož je zproštěn povinnosti vyplatit odškodnění z ceny přepravního dokladu z důvodu zpoždění, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci.
Jednoznačný závěr Soudního dvora tedy zní: Cestující mají v případě významného zpoždění nárok na vrácení části ceny přepravního dokladu, i když bylo zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci.
Podle Nařízení č. 1371/2007/ES má cestující, jehož spoj je zpožděn o více než jednu hodinu, nárok na částečné vrácení jízdného. Toto odškodnění činí v případě zpoždění o 60 až 119 minut nejméně 25 % ceny přepravního dokladu a v případě zpoždění o 120 a více minut nejméně 50 % této ceny.
V ČR platí výše uvedené nařízení EU zatím jen na mezistátní spoje, protože na vnitrostátní spoje byl v roce 2009 vládou vyjednán pětiletý odklad z důvodu stále probíhající modernizace železniční sítě. Tato výjimka pro ČR končí v prosinci 2014.
Plné znění rozsudku prvního senátu Soudního dvora ze dne 26. září 2013 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.