Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Okamžik doručení při zastupování v daňovém řízení

Nejvyšší správní soud zveřejnil svůj rozsudek ze 17. června 2010, ve kterém se zabývá problematikou zastupování daňových subjektů v daňovém řízení, udělováním plných mocí k tomuto zastupovaní a také doručováním rozhodnutí daňovému subjektu nebo jeho zástupci.

Plná moc
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, rozlišuje plnou moc omezenou a neomezenou tzv. generální. Omezenou plnou moc lze vymezit několika způsoby. Může být vymezena pouze pro vykonání konkrétních úkonů nebo například k jednání s určenou institucí. Dále může být omezena časově či místně. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku upozorňuje, že pokud je plná moc omezená pouze na jednání s finančními úřady, pak se nevztahuje na zastupování daňového subjektu v řízení o odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu, které vede příslušné finanční ředitelství. Za neomezenou plnou moc se považuje i plná moc, v níž není omezení definováno přesně.

Doručování
Podle zákona č. 337/1922 Sb., o správě daní a poplatků, může být v daňovém řízení doručováno výlučně daňovému subjektu nebo výlučně zástupci daňového subjektu, popřípadě současně daňovému subjektu i jeho zástupci. Způsob doručování závisí podle § 17 zákona o správě daní a poplatků právě na rozsahu udělené plné moci. Má-li daňový subjekt zástupce s neomezenou plnou mocí pro celé daňové řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Pokud má zástupce daňového subjektu plnou moc omezenou na určité úkony, doručuje se písemnost vztahující se k takovým úkonům příjemci i jeho zástupci. Má-li příjemce osobně v daňovém řízení něco vykonat, doručuje se písemnost jemu i jeho zástupci. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu vyplývá, že v případech, kdy se podle zákona doručuje daňovému subjektu i jeho zástupci, je písemnost za doručenou považována až v okamžiku, kdy je doručena oběma účastníkům řízení, resp. poslednímu z nich. Je-li písemnost doručena pouze jednomu z nich, není případné rozhodnutí účinné a nenabude právní moci.
Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.