Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Poskytnutí a uplatnění daru v souvislosti povodněmi

Ministerstvo financí reagovalo na množství dotazů poplatníků daně z příjmů týkajících se darů obětem povodní a vydalo krátké sdělení. Informuje v něm o možnosti uplatnit hodnotu daru poskytnutého ve prospěch subjektů postižených katastrofálními povodněmi v některých oblastech České republiky v roce 2010 jako nezdanitelnou část základu daně z příjmů.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky a právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Dary musí být poskytnuty na účely vyjmenované v § 15 zákona o daních z příjmů. V případě povodní půjde nejčastěji o účely humanitární a charitativní.

Hodnota daru musí v případě, že dárcem je fyzická osoba, činit podle § 15 zákona o daních z příjmů alespoň 1000 Kč a minimálně 2 % a maximálně 10 % základu daně. U právnických osob, které postupují podle § 20 zákona č. 586/1992 Sb., musí být dar v hodnotě minimálně 2000 Kč a odečíst lze nejvýše 5 % ze základu daně sníženého o odečitatelné položky podle § 34. Odpočet ale nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Poskytnuté dary je třeba doložit dokladem, ze kterého musí být zřejmé, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, účel a předmět, na který byl dar poskytnut a datum darování. Pokud byl dar poukázán na  povodňový bankovní účet, zřízený k účelu veřejné sbírky, která je zaevidována v centrální evidenci veřejných sbírek vedené Ministerstvem vnitra podle § 26 odst. 2 a 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, stačí k doložení daru příjmový doklad, výpis z bankovního účtu nebo potvrzená poštovní poukázka. Finančním úřadům bylo doporučeno tento zjednodušený postup akceptovat.

Související články:
Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.